SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technical Thermodynamics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technical Thermodynamics
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-07_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Jurczak
  • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with the methodology of solving technical problems on the basis of the law of thermodynamics and knowledge and ability to solve problems of heating problems occurring in mechanical engineering.

Wymagania wstępne

Knowledge of mathematics and physics at level of education in high school

Zakres tematyczny

LECTURE

Basic notions of thermodynamics. Principle of mass conservation, principle of substance quantity conservation. The first law of thermodynamics. Equation of state for ideal and semi-ideal gases. Characteristic changes of ideal and semi-ideal gases. The second law of thermodynamics. Steams and their transformation. Moist gases. Real gases. Gas mixtures. Combustion. Heat transfer. General information about engines and thermal devices. Reciprocating compressors and centrifugal. Reciprocating internal combustion engines. Thermodynamic cycles. Steam engines. Steam and gas turbines. Jet engines. Refrigerators and heat pumps. Elements of the theory of heat transfer.

CLASS

Solving classes based on lectures and source materials

LABORATORY

Laboratory topics:

Thermometers, scales thermometric. Temperature measurement - scaling thermocouple.

Measurements of pressure.

Measurements of viscosity of selected substances. Study of the effect of temperature on the rheological properties of the liquid.

Measurement of humidity.

Determination of the heat of combustion of solid fuels. Determination of calorific value of liquid fuels.

Examination of the composition of the gas - definition of excess air ratio.

Study the efficiency of reciprocating compressor - indicator diagram,

Correction exercises, tests.

Metody kształcenia

Lectures with audiovisual aids. Solving classes. Working with the book. Group work in laboratory classes.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture

positive evaluation of the test

Class

positive evaluation of the test

Laboratory

received positive ratings of reports carried out laboratory

 Evaluation of the course is getting positive ratings from all forms: Lecture, Class, Laboratory. The final grade received by the student is the arithmetic mean of the above grades.

Literatura podstawowa

1. Burghardt D.M., Harbach J.A., Engineering Thermodynamics, Harper Collins College Publishers, New York, 1993.

2. Çengel Y.A.,  Boles M.A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 5th ed, McGraw-Hill, 2006 .

3. Bejan A., Advanced Engineering Thermodynamics, John Wiley & Sons, Inc., Hobboken, New Jersey, 2006.

4. Szargut J. : Termodynamika, PWN, Warszawa 2000.

5. Tuliszka E. : Termodynamika techniczna, PWN, Warszawa 1978.

Literatura uzupełniająca

1.      Fodemski T. i inni : Pomiary cielne, cz. I, Podstawowe pomiary cieplne, WNT, Warszawa 2001.

2.      Wiśniewski S.: Termodynamika techniczna, WNT, Warszawa  2004.

3.      Mały poradnik mechanika. Tomy 1-2, WNT, Warszawa  2005.

4.      Madejski J.: Termodynamika techniczna, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2000.

5.      Ochęduszko T.: Termodynamika stosowana, WNT, Warszawa 1993.

6.      Gumiński K.: Termodynamika, PWN, Warszawa, 1986,

7.      Ochęduszko S., Szargut J., Górniak H., Guzik A., Wilk S.: Zbiór zadań z termodynamiki technicznej, PWN, Warszawa 1975

8.      Staniszewski B.: Termodynamika, PWN, Warszawa 1986.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Jurczak (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 13:01)