SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technical Means of Automation for Manufacturing Processes - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technical Means of Automation for Manufacturing Processes
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-18_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Acquainting students with the basic methods and tools of manufacturing processes automation. Learning the basic technical means used in automation. To familiarize students with the tools and methods of controlling the operation of the automated systems. Acquaint students with the various aspects of the implementation of automation.

Wymagania wstępne

Automation and robotics, the ability to use basic computer tools.

Zakres tematyczny

Lecture content.

The essence of automation, definitions: automation, control. The manufacturing process, automation in the production processes, the degree of automation, the areas of automation in the manufacturing systems. Methods of automation, the desirability and limitations in automation. Computerization in the manufacturing systems. Pneumatic and hydraulic means of automation. Actuators, control valves, logical elements, hydraulic and pneumatic equipment. Design methods of hydraulic and pneumatic control systems, hydraulic and pneumatic diagrams. Basics of robotics. Review of the structures and applications of robots, industrial robots, mobile robots. The robots degrees of freedom, the robot workspace, robots communication with the environment, sensors, effectors, actuators, control. Numerical control. PLCs. Basics of construction, phase of controller cycle, the main areas of application.

Laboratory content:

Basic methods for the implementation of an automatic cycle of the actuator. Implementation of the basic logic functions: OR, AND, NOT using the basic elements of pneumatics. Control of automated working pneumatic/hydraulic actuators - combinational and sequential systems. PLC programming using the FBD (Function Block Diagram).  PLC programming - program for a given technological process - simulation.
Control of handling devices.

Metody kształcenia

Lectures with audiovisual aids. Working with the journals. Individual and group work in laboratory classes. Presentation of solutions, discussion of the obtained solutions.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: Assessment of of the course is determined on the basis of ratings for audit work (if exist) (weight = 0.4) and Written test (weight = 0.6).

Assessment of the laboratory is based on: the laboratory exercises and reports/programs resulting from the execution of all exercises to be exercised.

To get a credit the student has to receive all passing grades.

The final grade received by the student is the arithmetic mean of the above grades.

Literatura podstawowa

1.        Chorowski B., Werszko M. Mechaniczne Urządzenia Automatyki Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990 i nowsze

2.        Honczarenko J., Roboty przemysłowe budowa i zastosowanie, WNT, Warszawa 2004

3.        Mikulczyński, Tadeusz.: Automatyzacja procesów produkcyjnych, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.

4.        Kowalowski H.: Automatyzacja dyskretnych procesów przemysłowych. WNT, Warszawa 1981

Literatura uzupełniająca

  1. Pomiary, Automatyka, Robotyka – miesięcznik.
  2. http://www.automatyka.pl
  3. http://automatykab2b.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 10:25)