SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Operations Research - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Operations Research
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-ZiIP-20_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
 • dr inż. Tomasz Belica
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Transfer of basic knowledge and the acquisition of operational research skills and competences by students which will be used in further education and which will be useful in future professional work.

Wymagania wstępne

Mathematics.

Zakres tematyczny

Lecture

The essence and genesis of operational research. Linear programming, fundamentals and applications: the geometric and simplex methods, the biphasic method and the M-method, special cases, duality and sensitivity analysis. Integers programming, that is, discreet optimisation, in the problem of operational optimisation. Transport and allocation issues. Comparative analysis of multi-criteria in optimisation issues. Selected methods of network programming. Queuing systems.

Project

Development of individual and group projects on:

 • geometric methods for solving operational research issues
 • simplex methods for constraints of various types and sensitivity analysis
 • dealing with dual issues
 • issues related to integers
 • transportation, allocation and travelling salesmen issues
 • network methods: maximum flow, shortest path, CPM, PERT
 • the queuing systems.

Metody kształcenia

Conventional lecture.

Project - individual and group work of students using the literature and notes from lectures.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: graded credit. The rating is issued based on a written exam covering the verification of the knowledge of the issues from the curriculum.

Project: graded credit. The assessment is based on a component that evaluates the ability to perform project tasks, prepare a report and a component for the student's "defence" of his or her report.

Final score: the arithmetical average of the scores from each type of class.

Literatura podstawowa

 1. Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research, McGrawHill, 2015.
 2. Dantzig, George B., Thapa, Mukund N., Linear Programming 2: Theory and Extensions, Springer, 2003.
 3. Thomopoulos N.T.: Fundamentals of Queuing Systems, Springer, New York, 2012.
 4. P. Rama Murthy: Operations Research, New Age International Publishers, 2007.
 5. Wayne L. Winston: Operations Research. Applications and algorithms. Thomson Brooks/Cole, 2004.
 6. Electronic help of programs

Literatura uzupełniająca

 1. Halidi Lyeme, Mohamed Seleman:  Introduction to Operations Research: Theory and Applications. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.
 2. Ignasiak E. (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa, 2001. (in Polish)
 3. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Warszawa, PWN, 2001. (in Polish)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2020 21:45)