SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer Application Programs - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer Application Programs
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-BHP-47_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main result of this course is to know the database software and expert system supporting the management of workplace health and safety.

Wymagania wstępne

Basic computer skills. Information technology. Fundamentals of Computer Science.

Zakres tematyczny

Databases and relational databases. Fundamentals of artificial intelligence - knowledge base and expert systems for use in computerized management and management systems. Computer support in management and control systems.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The final grade is the average of the lab and the lecture, provided they receive both positive grades.

Literatura podstawowa

1. Hernandez M.J.: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, MIKOM, Warszawa, 2004.

2. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu – informatyka dla zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 2005.

3. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa, 2003.

4. Jankowski B., Regmunt A.: Bazy danych. Uczymy się na przykładach, MIKOM, Warszawa, 2004.

5. Bubnicki Z.: Wstęp do systemów ekspertowych. PWN, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca

1. Babicz W., Oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem pracy, analiza i koncepcja budowy nowego systemu, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2011.

2. Górska E., Lewandowski J., Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, WPW, Warszawa 2010.

3. Kłosowski M., Staszewski P., Funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania bhp w przedsiębiorstwie – studium przypadku, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2014.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 10:25)