SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Numerical methods - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Numerical methods
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFD-NumMet-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Roman Gielerak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

-to  familarize  students with  basic numerical  algorithms for  solving  most  frequently  appearing  in  the  professional  activity  computational  problems 

-to introduce  students  to work  within  Matlab  environement and  similar  on - engineers  oriented  packages 

 

Wymagania wstępne

Foundations  of  calculus  and  linear  algebra ,programming  foundations

Zakres tematyczny

 Float-point  arithmetics :arithmetic-conversions,  float-point   representations,standards  od  single-  and  double-  precisions  formats, classification  of  numerical  errors, numerical  instabilities  and    badly numerically  conditioned problems

Linear  Algebra problems :linear systems  of  equations,Gauss  elimination methods , iterative  methods of  Jacobi  and  Gauss  -Seidel.Unstable  linear  systems ,  numerical  conditiong of  systems.

Nonlinear  equations case :scalar  equations , bisection algoritms  and  its  acceleration  by  Newton , Newton algorithm, fixed-point  algorithms .Newton  algorithm  for  systems  of  equations.Applications to  nonlinear  optimalisation problems.

Interpolation:polynomial interpolation  methods : Lagrange  formula and  Newton method , cubic  splines  techniques.Applications  to numerical  integration- Newton - Cotes  formulas.

Approximation based  methods :discrete  and  continous least -squares  approximation  problems . Fourier  series  . Orthogonal  polynomials .

Ordinary  differential equations  algorithms :  Euler  algorithm. Runge_Kuta  algorithms. Application  to  real  problems .

 

 

 

Metody kształcenia

Series of  lectures

Laboratory exercises  in  Matlab  enviroments

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture –the necessary passing  condition is  to  obtain a positive grade  from  final exam.
Laboratory – the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests
conducted during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

1. Lloyd N. Trefethen and David Bau, III: Numerical Linear Algebra, SIAM, 1997

2. H.M. Antia: Numerical Methods for Scientists and Engineers, Birkhauser, 2000

3. Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical analysis, Brooks /Cole Publishing Company, ITP An International Thomson Publishing Company, sixth edition, 1997

4. Kendall Atkinson, Elementary numerical anlysis, John Wiley & Sons, Inc., second edition, 1993

Literatura uzupełniająca

 1. Tutorials  of  Matlab 

2. List  of  problems  to be  solved  in Laboratory

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Roman Gielerak (ostatnia modyfikacja: 23-04-2020 18:12)