SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Visualization systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Visualization systems
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFD-VisualSyst-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Adam Markowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To familiarize students with the basic functions and structure of visualization systems.

To shape basic skills in the creation of applications for visualization of industrial processes.

To shape basic skills in designing applications for visualization of industrial processes.

Wymagania wstępne

Principles of programming, Microprocessor systems, Computer networks I and II

Zakres tematyczny

Introduction. Monitoring and visualisation of industrial processes. The genesis of visualization systems. Structure and functions of visualisation systems - HMI, SCADA. Requirements put forward for visualisation systems. Visualisation systems in the information structure of an enterprise SCADA, MES, ERP. Exemplary applications of visualisation systems.

Elements of visualisation systems. Intelligent measurement-control devices in visualisation systems. Architecture of a communication layer of visualisation systems. Communication protocols in visualisation systems. The use of radio modems in visualization system.

The use of visualization systems. Configuring visualization systems in developing synoptic screens, defining variables, scripting and animation links, configuring alarms and trends, archiving variables, creating reports in text files. The use of advanced modules to create recipes.

Object-oriented technologies in visualization systems. The integration of visualization systems with database systems. The use of object-oriented technology for the exchange of data between the visualization application and industrial automation devices (PLCs).

The procedure for designing visualization systems. Strategies of designing synoptic screens of visualization systems.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises, project.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the credit is given for obtaining a positive grade in written or oral tests carried out at least once in the semester.

Laboratory – the credit is given for positive grades in all laboratory exercises to be carried out according to the laboratory syllabus.

Project – the credit is given for positive grades in project exercises to be carried out according to the syllabus.

Calculation of the final grade: lecture 40% + laboratory 30% + project 30%

Literatura podstawowa

1. Winiecki W., Nowak J., Stanik S.: Graphic integrated software environments for designing measuring – controlling systems, Mikom, Warszawa, 2001 (in Polish).

2. Kwaśniewski J.: PLC in engineering practice, BTC, Legionowo, 2008 (in Polish).

3. Kwiecień R.: Computer systems for industrial automation, Helion, Gliwice, 2012 (in Polish).

4. Wonderware InTouch HMI Visualisation Guide, Invensys, 2012.

5. Wonderware InTouch HMI Data Management Guide , Invensys, 2012.

6. Wonderware InTouch HMI Alarms and Events Guide, Invensys, 2012.

9. Bailey D., Wright E.: Practical SCADA for Industry, Elsevier, London, 2003.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Adam Markowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 19:10)