SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Artificial intelligence techniques - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Artificial intelligence techniques
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-AIT-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Marek Kowal, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Familiarize students with the selected AI techniques, current trends and application areas of AI systems.
 • Teach students how to design, develop and train artificial intelligence models and how to interpret and assess their results.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Introduction to artificial intelligence. Social and biological inspirations. General assumptions. Learning and organization of data. Comparison of artificial intelligence techniques to analytical methods.

Feed forward neural networks. Structures and their properties. Training algorithms: backpropagation and quasi-Newton methods. Examples of neural network applications in modeling and image recognition.

Deep learning. Convolutional neural network. Autoencoders, Long Short Term Memory . Fast training methods with GPU computations.

Fuzzy and neuro-fuzzy systems. Fuzzy sets and fuzzy logic. Operations on fuzzy sets. Fuzzy inference. Fuzzy rules. Neuro-fuzzy systems. Gradient descent based learning algorithm for neuro-fuzzy systems. 

Evolutionary algorithms and swarm intelligence. Basic concepts. General schema of the evolutionary algorithm. Evolutionary strategies. Encoding methods. Evolutionary operators. Simple genetic algorithm.  Crossing operators. Holland's theorem on schemes. Preventing premature convergence to local optima. Genetic programming. Adaptation in non-stationary environment. Swarm intelligence algorithms. Particle swarm optimization. Ant algorithms.

Metody kształcenia

Lecture, teaching laboratory classes.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - the passing criterion is a sufficient mark from the final test.
Laboratory - the passing criterion are positive marks for laboratory exercises and tests.
Final mark components = lecture: 50% + teaching laboratory: 50%

Literatura podstawowa

 1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A.: Deep Learning, MIT Press, 2016.
 2. Russell S., Norvig P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2009.
 3. Bishop C.M., Hinton G.: Neural Networks for Pattern Recognition, Clarendon Press, Oxford, 1995.
 4. Zimmermann H-J.: Fuzzy Set Theory and Its Applications, Springer, 2006.
 5. Rutkowska D.:Neuro-Fuzzy Architectures and Hybrid Learning, Springer, 2001.
 6. Goldberg D.E.: Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison-Wesley, 1989.
 7. Dasgupta D., Michalewicz Z.: Evolutionary Algorithms in Engineering Applications, Springer-Verlag, 2010
 8. Eberhart R.C., Shi Y., Kennedy J.: Swarm Intelligence, Morgan Kaufmann, 2001.
 9. Haykin S.: Neural Networks: A Comprehensive Foundation (2nd Edition), Prentice Hall, 1998.

Literatura uzupełniająca

 

 1. Murphy K.P.: Machine Learning. A Probabilistic Perspective, MIT Press, 2013.
 2. Theodoridis S.: Machine Learning. A Bayesian and Optimization Perspective. Academic Press, 2015. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marek Kowal, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 00:47)