SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Graduate thesis seminar I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Graduate thesis seminar I
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-GTS01-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Graduate thesis presentation and discussion skills training

 

Wymagania wstępne

lack

Zakres tematyczny

Students present partial results of the graduate thesis in the form of the computer presentation in the seminar group. Each presentation is discussed actively by the seminar group.

Metody kształcenia

Project: discussion, graduate thesis text preparing, computer presentation

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Project - the pass condition is graduate thesis card preparing, and obtaining positive grades of a realized part of dissertation and its presentation

Literatura podstawowa

Literature is consistent with the topic of the MA thesis

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 23-04-2020 20:44)