SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Operating system level progamming - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Operating system level progamming
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-OSLP-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Grzegorz Łabiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To provide practical learning of low level programming skills using Application Programming Interface functions, which are available through Windows operating system and which are typical for applications working under operational system. Additionally, students are taught such programming techniques like static library (lib), dynamic library (dll), OpenGL or DirectX.

Wymagania wstępne

1. Fundamental of computer programming.

Zakres tematyczny

Windows operational system architecture.
Application Programming Interface - functions.
Application environment in operational system conditions: application - event - message queue.
Program scheme in operational system conditions: window function, messages, message loop.
Scheme of WM_PAINT message handling, client area of window, graphical device context.
Objects of graphical device interface: pen, brush, bitmap, font.
Resources. Creation and using resources: menus, dialog boxes, texts, bitmaps.
Menu dynamic creation and its operation.
Creation and operation own dialog boxes.
Static (lib) and dynamic (dll) libraries.
OpenGL library.
DirectX technology.

Metody kształcenia

laboratory: laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester or  positive marks from the small software assignment.

Literatura podstawowa

1.     Charles Petzold, Programowanie Windows, Microsoft Press, 1999

2.     Roland Wacławek, Windows od kuchnik, Help, 1993

3.     Wiktor Zychla, Programowanie pod Windows, wersja 0.99, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003

Literatura uzupełniająca

1. Wiktor Zychla, Programowanie pod Windows. Zbiór zadań, wersja 0.3, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006

2. Dave Shreiner, OpenGL(R) Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL(R), Version 3.0 and 3.1 (7th edition), Addison-Wesley, lipiec 2009

3. Robert Krupiński, Aplikacje Direct3D, Helion 2002

4. Jeffrey Richter, Advanced Windows, Microsoft Press, 1997

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Grzegorz Łabiak (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 21:54)