SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

System integration - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu System integration
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-IntegrSyst-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Introduction to IoT integration in monitoring and visualization
 • Introduction to modern method of tracking and identification or vehicles and products
 • Design and implemntation of HMI using IoT tools
 • Introduction to selected work schedulling methods of machines and vehicles

Wymagania wstępne

Object-oriented programming, databases

Zakres tematyczny

Monitoring and visualization of conventional and autonomous vehicles:

 • Monitoring vehicle parameters with IMU (Inertial Measurement Unit)
 • Implementation of monitoring system in Windows using WiFi
 • Vehicle performance visualization using NGIMU and UNITY
 • Implementation of vehicle parameter monitoring using OBDII and Bluetooth Lights (BLE)

Tracking vehicles and goods

 • Introduction to Openmatics DeTAGtive IoT
 • Identification of machines and goods using DeTAGtive
 • Implementacja in Android

HMI implementation with IMU and UNITY

Introduction to work schedulling of vehicles and machines

 • Max plus algebra
 • System modelling
 • Implementation of predictive schedulling

System integration with intelligent IoT buttons and indicators

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture
Project: dedicated project tasks

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - positive scores of written tests
Project - positive scores concerning all designated project tasks
Final score composition = lecture: 40% + project: 60%

Literatura podstawowa

Gerber A., Craig C.: Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji, Helion, Gliwice 2016

Ross E., Ross J.: Unity i C#. Podstawy programowania gier, Helion, Gliwice, 2018

Heidergott, B., Geert Jan Olsder, and Jacob Van Der Woude. Max Plus at work: modeling and analysis of synchronized systems: a course on Max-Plus algebra and its applications. Vol. 48. Princeton University Press, 2014.

Documentation of Next Generation Inertial Measurement Unit: http://x-io.co.uk/ngimu/

Documentation of Openmatics Detagtive: https://aftermarket.zf.com/go/en/openmatics/home/

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Marcin Witczak (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 12:29)