SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej
Kod przedmiotu 10.9-WZ-BezD-PORP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Izabela Gawłowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Zaprezentowanie studentom reżimu prawnego obronności państwa ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań prawnomiędzynarodowych RP w tej sferze. 

Wymagania wstępne

Elementarna wiedza w zakresie stosunków międzynarodowych. 

Zakres tematyczny

Pojęcie, typy i funkcje państwa.

Pojęcie i źródła prawa krajowego i międzynarodowego.

Przepis prawny a norma prawna. 

Wartości chronione prawem ze szczególnym uwzględnieniem obronności państwa.

Konstytucyjnoprawne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego państwa.

Kompetencje organów państwa w sferze obronności.

Pojęcie bezpieczeństwa i jego rodzaje. 

Międzynarodowa współpraca w zakresie bezpieczeństwa.

Zobowiązania i uprawnienia RP w zakresie utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. 

Gotowość obronna RP.

Obrona cywilna.

Stan wojenny i stan wojny w świetle prawa.

Ochrona pokoju w prawie RP.

Metody kształcenia

Wykład multimedialny, dyskusja, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęcia w postaci udziału w dyskusji, projekt w małych grupach  weryfikujących zarówno wiedzę teoretyczną (50%), jak i umiejętności praktyczne (50%). 

Literatura podstawowa

1. P. Bała (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014. 

2. M. Paździor, B. Szmulik, Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 212.

3. M. Czuryk, W. Kitler, (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, Warszawa 2014.

 

Literatura uzupełniająca

1. J, Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, dylematy prawa i polityki, Warszawa 2009.

2. K. p. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej, od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 14:04)