SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka regionalna w Polsce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka regionalna w Polsce
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-PRP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Edward Jakubowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studenta z procesami rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych na poziomie regionalnym i lokalnym. W toku zajęć studenci zapoznają się ze strategiami, metodami oraz narzędziami realizacji polityki odpowiadającej za spójność społeczną i gospodarczą w regionach. Poznają schemat wielopoziomowego zarządzania, a także konsekwencje podziału uprawnień pomiędzy wiele podmiotów publicznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kreowaniu polityki regionalnej w ramach Unii Europejskiej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1.Geneza europejskiej polityki regionalnej,

2.Ewolucja celów i zasady europejskiej polityki regionalnej,

3.Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE,

4.Konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna regionu. Uwarunkowania konkurencyjności regionu w skali kraju oraz na szczeblu międzynarodowym,

5.Współpraca transgraniczna regionów,

6.Rozwój regionu, rozwój regionalny – pojęcia, mierniki

7.Czynniki rozwoju regionalnego

8.Zagospodarowanie przestrzenne kraju.

9.Planowanie regionalne i strategiczne.

10.Ewaluacja polskiej polityki regionalnej i lokalnej.

11.Polityka regionalna i lokalna a globalizacja.

12.Polityka regionalna i lokalna a kryzys ekonomiczny

13.RPO Lubuskie 2020

14.Regionalne Programy Operacyjne w innych województwach.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, praca w grupach, studium przypadków, prezentacja multimedialna, analiza realizowanych programów operacyjnych – studium przypadku. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin, prezentacja wraz z referatem w formie pisemnej i ustnej.

Literatura podstawowa

1.A. Filipek. Fundusze strukturalne UE 2007-2013, Warszawa 2009.

2.B. Jałowiecki, Polityka restrukturyzacji regionów - doświadczenia europejskie, Warszawa 1993.

3.C. Osękowski, H. Szczegóła, Euroregiony na pograniczu polsko – niemieckim (1991 – 1997), Zielona Góra 1999.

4.C. Osękowski, H. Szczegóła, Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji systemowej (1989 – 1997), Zielona Góra 1999.

5.Cz. Osękowski, H. Szczegóła, Pogranicze polsko niemieckie w okresie transformacji (1989-1997), Zielona Góra 1999.

6.D. Leonard, Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 1998.

7.E. C. Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Ze wstępem Davida Osta, Warszawa 2008.

8.E. Jantoń-Drozdowska, Regionalna integracja gospodarcza, Warszawa – Poznań 1998.

9.Elementy gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, Warszawa 2004.

10.Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Warszawa 2013.

11.Euroregiony w nowym podziale Polski, GUS – US we Wrocławiu, Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Tadeusz Toczyński, Warszawa – Wrocław 1999;

12.F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005.

13.J. Emilewicz, A. Wołek, Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej aktorów, Nowy Sącz-Kraków 2002.

14.J. Hausner, T. Kudłacz, J. Szlachta, Instytucjonalne warunki restrukturyzacji regionalnej Polski, tom CIII, Warszawa 1995.

15.J. Kryspin, F. Robert, Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej podstawowe informacje, Warszawa 1995.

16.K. Głąbicka, M. Grewiński, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.

17.L. Kundera, W. Szmyt, Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska 2008.

18.M. Benio, J. Bober, J. Hausner, S. Kołdras, T. Kudłacz, Ł. Mamica, Programowanie rozwoju regionalnego – poradnik dla samorządów województwa, Kraków 1999.

19.M. Ciepielewska, Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, Warszawa 2000.

20.M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001.

21.M. Kozak, R. Szewczyk, Rozwój regionalny w Polsce – podstawowe informacje, Warszawa 1998.

22.M. Kubisz, Stan przygotowań Polski do udziału w Europejskim Funduszu Społecznym, Warszawa 2001.

23.Multi-level Governance, I. Bache, M. Flinders (eds), Oxford 2004.

24.P. Jasiński, Europa jako szansa: Polityka Regionalna Unii Europejskiej i jej instrumenty a władze lokalne i regionalne, Warszawa 2000.

25.R. Górski, Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007.

26.S. Johnston, Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej [w:] „Od programu Phare do zreformowanych Funduszy Strukturalnych”, Warszawa 1999;

27.S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.

28.T. G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa 2000.

29.T. G. Grosse, Polityka regionalna wojewódzkich sejmików samorządowych drugiej kadencji, Tarnów 1999.

30.T. G. Grosse, Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.

31.T. Kierzkowski, Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi w Anglii na przykładzie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2001.

32.W. Dziemianowicz, K. Komorowska., H. Kosarczyn, J. Żebrowska, Nowe województwa –fakty, opinie, nastroje, Warszawa 2001.

33.W. Sługocki, Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce, Zielona Góra 2005.

34.Z. Krzyżanowska, Miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce i w Unii Europejskiej [w:] „Integracja Polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wspólna Polityka Rolna. Fundusze Strukturalne”, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca

 1. Traktaty Unii Europejskiej.
 2. Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych – Nowelizacja, Gronau 7 października 2004.
 3. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Strasburg 15 października1985.
 4. Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Władzami terytorialnymi, Sporządzona w Madrycie w dniu 21 maja 1980 roku, Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 287.
 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie, Dz. U. 1998, Nr 91, Poz. 577.
 6. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz. U. 2002, Nr 113, Poz. 984.
 7. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, Dz. U. 1998, Nr 150, Poz. 983.
 8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz. U. 1996, Nr 118, Poz. 561.
 9. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. 2005, Nr 169, Poz. 1420.
 10. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz. U. 1990, Nr 51, Poz. 297 i 298.
 11. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, Dz. U. 1996, Nr 106, Poz. 495.
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998, Nr 91, Poz. 578.
 13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz. U. 1998, Nr 91, Poz. 576.
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 1990, Nr 16, Poz. 95.
 15. Ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz. U. 2002, Nr 41, Poz. 361.
 16. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Planowania, Dz. U. 1988, Nr 41, Poz. 327.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Edward Jakubowski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2020 19:08)