SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strategie bezpieczeństwa narodowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strategie bezpieczeństwa narodowego
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-SBN
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Magdalena Dalecka-Zaborowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z zakresu identyfikacji strategii bezpieczeństwa, typologii strategii bezpieczeństwa w różnych obszarach państwa oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania zdobytej wiedzy podczas przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Uzyskanie minimum oceny dostatecznej z przedmiotu Teoria Bezpieczeństwa, realizowanego
w semestrze I.

Zakres tematyczny

Wykład: geneza, istota i zakres strategii bezpieczeństwa, źródła wiedzy i wiarygodności strategicznej, znaczenia strategii bezpieczeństwa w dziejach Polski, środki strategii bezpieczeństwa, strategie w systemie bezpieczeństwa narodowego: w zarządzaniu kryzysowym, systemie obrony, systemie informacyjnym państwa.

Ćwiczenia: pojęcie strategii, istota i struktura systemu bezpieczeństwa narodowego; podsystemy bezpieczeństwa państwa i ich strategie działania: politycznego, militarnego, społecznego, ekonomicznego, informacyjnego; zarządzanie systemem bezpieczeństwa narodowego; zarządzanie kryzysowe i stany nadzwyczajne.

Projekt: strategie obszarów systemu bezpieczeństwa narodowego: politycznego, militarnego, społecznego, ekonomicznego, energetycznego, ekologicznego, informacyjnego - analiza.

Metody kształcenia

Praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin- lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (KW_01, K_W02, K_W03) ; pytania otwarte z progami punktowymi. Z zakresu podanych pytań na egzaminie studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium:bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.), łączna suma punktów 30.

Ćwiczenia - pozytywna ocena z prezentacji wybranego tematu ćwiczeń – studenci otrzymują listę zagadnień omawianych na ćwiczeniach, wybierają temat, do którego są zobowiązani przygotować prezentację z użyciem dostępnych narzędzi dydaktycznych (np. projektor multimedialny, rzutnik) (K_U01, K_U02, K_K01, K_K02, K_K06) ; pozytywna ocena z kolokwium – lista pytań z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi. Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Łączna suma punktów do zdobycia – 30. Suma punktów uzyskanych z egzaminu decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.).

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach – studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach realizowanego przedmiotu. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych zajęć. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką przedmiotu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach (K_U01, K_U02, K_K02, K_K06).
 2. Wykazanie się znajomością aktualnych problemów dotyczących problematyki strategii bezpieczeństwa  - student przygotowuje się do ćwiczeń nt. aktualnych problemów strategii bezpieczeństwa studiując literaturą wskazaną przez prowadzącego. Przyswojoną wiedzę prezentuje w trakcie rozmowy podczas konsultacji (K_K02, K_K03).
 3. Prezentacja tematyki z ćwiczeń – studenci zainteresowani uzyskaniem wyższej oceny końcowej przygotowują w grupach bądź indywidualnie krótkie wystąpienia nt. zagadnień wskazanych przez prowadzącego(K_U02, K_U03, K_U07). Prezentacje przedstawiane będą na wskazanych przez prowadzącego zajęciach i nawiązywać będą bezpośrednio do omawianego na nich tematu.
 4. Projekt - pozytywna ocena z projektu – studenci otrzymują listę zagadnień omawianych w ramach projektu, wybierają temat, do którego są zobowiązani przygotować opracowanie pisemne wybranego tematu i przedstwaiaja do sprawdzenia (K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02) ; Progi punktowe dla poszczególnych ocen z projektu: .bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.) łączna suma punktów 30.

Literatura podstawowa

 1. Andrzej Wawrzusiszyn, Bezpieczeństwo strategia system. Teoria i praktyka w zarysie, Difin, 2015.
 2. Andrzej Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, 2011.
 3. Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, 2011.
 4. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik, Instytucje bezpieczeństwa narodowego, C.H. Beck, 2012.
 5. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, wybrane problemy, Aspra-JR, 2009.
 6. J. Marczak, R. Jakubczak, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona 2011.
 7. G. Tokarz, G. Rdzanek (red.), Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, Arboretum, 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Kuźniar R., Polityka i siła, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
 2. Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Marszałek, Toruń 2006.
 3. Z. Sabak, Strategia – podstawy myślenia w XXI wieku, AON Warszawa2012r.
 4. Koziej S., Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w okresie po zimnowojennym, Skrypt internetowy, Warszawa/Ursynów 2010r.
 5. Encyklopedia wojskowa – wyd. PWN 2007r.
 6. Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, Warszawa Ursynów 2010r.
 7. Józef Kochanowski, Adam Demecki, Bezpieczeństwo narodowe. Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica 2010.

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr Magdalena Dalecka-Zaborowska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2020 14:01)