SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
Kod przedmiotu 04.9-WZ-BezD-ZLSK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu planowania i sterowania przepływem osób, mienia, informacji oraz
specjalistyczną wiedzą dotyczącą pracy zawodowej w strukturach obronnych zarówno organizacji samorządowych jak i
administracji publicznej.

Wymagania wstępne

wiedza z zakresu bezpieczeństwa publicznego, podstaw zarządzania, logistyki w sytuacjach kryzysowych

Zakres tematyczny

Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie. Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami
materiałów i wyrobów. Procedury finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Redukcja kosztów
magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego. Logistyka w administracji publicznej oraz
podmiotach ratowniczych. Zasady redukowania czasu operacyjnego przez tworzenie zintegrowanych systemów
logistycznych. Systemy logistyczne w służbach mundurowych.

Metody kształcenia

Laboratorium, praca grupowa, metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin obejmuje problematykę zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Egzamin jest w formie pisemnej. Zaliczenie otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi sformułowanych w kolokwium zaliczającym wykład
W czasie zajęć laboratoryjnych studenci rozwiązują zadania oraz dokonują identyfikacji, oceny i usprawnienia procesów logistycznych w obszarze bezpieczeństwa wybranej jednostki samorządu terytorialnego. 
Warunek zaliczenia laboratorium: oddanie pracy zaliczeniowej w postaci elektronicznej (edytor Word) zaliczenie kolokwium  oraz uzyskanie minimum 51 punktów (zakres punktowy dla oceny – jak przy egzaminie).

Na ocenę końcową składa się ocena z laboratorium (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z laboratorium i egzaminu.

Literatura podstawowa

1. Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie, Wyd. Difin, Warszawa, 2010
2. Nowak E., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Wyd.II, Wyd. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa,
2013
3. Przeworski K., Ewakuacja jako sposób ochrony ludności, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, 2005

Literatura uzupełniająca

1. Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001.
2. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań, 2006
3. Czasopismo „Logistyka”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Perzyńska (ostatnia modyfikacja: 06-05-2020 12:24)