SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strategie i doktryny militarne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strategie i doktryny militarne
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-SDM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie kryzysowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Krzysztof Graczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z zakresu strategii i doktryn militarnych, których ewolucja następowała na przestrzeni wieków. Ponadto wyartykułowanie strategii i doktryn militarnych, których treści mają zastosowanie i kształtują współczesną sztukę wojenną.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw strategii bezpieczeństwa oraz z przedmiotu Systemy Bezpieczeństwa Narodowego realizowanego w semestrze IV.

Zakres tematyczny

Wykład:  ogólne informacje o strategiach i doktrynach militarnych; strategia bezpieczeństwa państwa; myślenie strategiczne – wyzwanie XXI wieku,  problemy bezpieczeństwa w myśli starożytności i średniowiecza; bezpieczeństwa i pokoju w myśli renesansowej i XVII – wiecznej; wybrane koncepcje wojny, bezpieczeństwa i pokoju w epoce oświecenia i na początku XIX wieku; XX – lecie międzywojenne: wojna powietrzna, wojna pancerna, wojna morska; okres zimnowojenny: doktryny Układu Warszawskiego i NATO, doktryna wojny partyzanckiej; przełom XIX i XX wieku: tarcza antyrakietowa, terroryzm, siły pokojowe; współczesne strategie i doktryny militarne.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - kolokwium pisemne – lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (K_W01, K_W02, K_W03) ; pytania otwarte z progami punktowymi. Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na  3 pytania wybrane przez prowadzącego. Łączna suma punktów do zdobycia – 30. Suma punktów uzyskanych z egzaminu decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.).

Literatura podstawowa

 1. Compa T., Teorie i strategie bezpieczeństwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica. Wydawnictwo Officina Simonidis, 2018.
 2. Solorz J., Doktryny militarne XX wieku, Avalon, Warszawa 2009.
 3. Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 1995.
 4. Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994.
 5. Carl Von Clausewitz „O wojnie” („Vom Kriege”), Wydawnictwo Test, Lublin 1995.
 6. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, O sztuce wojny, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa 2008.
 7. Ludendorff E., Biografia.
 8. Napoleon Bonaparte, Maksymy –, wyd. PIW, Warszawa 1983.
 9. Baszkiewicz J., Historia Francji –, wyd. Ossolineum 1999.
 10. Halicz E., Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość. Wydawnictwo MON. Warszawa 1967
 11.  Niedźwiedzki R., Ewolucja praktyki strategicznej w dziedzinie bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2010.
 12. M. Kozub, Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości, AON Warszawa2013r.
 13. J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa-władza, polityka, strategia, AON Warszawa 2013r.

Literatura uzupełniająca

 1. Kuźniar R., Polityka i siła, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
 2. Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Marszałek, Toruń 2006
 3. Koziej S., Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w okresie pozimnowojennym, Skrypt internetowy, Warszawa/Ursynów
 4. Encyklopedia wojskowa – wyd. PWN 2007.
 5. Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, Warszawa Ursynów 2010.
 6. Kochanowski J., Demecki A., Bezpieczeństwo narodowe. Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica 2010.
 7. Z. Sabak, Strategia – podstawy myślenia w XXI wieku, AON Warszawa2012r.
 8.  Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, http://www.gavagai.pl/media/society/Niccolo pdf.

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr inż. Krzysztof Graczyk (ostatnia modyfikacja: 06-05-2020 11:48)