SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza bezpieczeństwa ekonomicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza bezpieczeństwa ekonomicznego
Kod przedmiotu 04.9-WZ-BezD-ABE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo biznesu i administracji
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studenta w problematykę bezpieczeństwa ekonomicznego.  Zapoznanie studenta z finansowym wymiarem bezpieczeństwa ekonomicznego, uwarunkowaniami bezpieczeństwa ekonomicznego, wpływem globalizacji na bezpieczeństwo ekonomiczne. Student dokonuje analizy działań państw w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie i prowadzi dyskusje  zespołowe dotyczące przygotowanego przez siebie oraz kolegów projektu.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Projekt: Definiowanie bezpieczeństwa ekonomicznego. Wymiar finansowy bezpieczeństwa ekonomicznego. Wymiar surowcowo-energetyczny bezpieczeństwa ekonomicznego. Wymiar żywnościowy bezpieczeństwa ekonomicznego. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo ekonomiczne. Zagrożenia generowane przez działalność państw. Polityka państw wobec problemów bezpieczeństwa ekonomicznego. Zagrożenia ze strony pozapaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych. Działalność państw i organizacji międzynarodowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego. Analiza działań państw w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych.

Metody kształcenia

Metoda projektowa, praca w grupach, dyskusja, prezentacja projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny na podstawie wykonanego projektu w grupach 3-4 osobowych dotyczącego analizy zjawisk ekonomicznych  wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego w wymiarze finansowym, energetycznym, ekologicznym, żywnościowym, surowcowym.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z projektu.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0).

Na ocenę składać będzie się ocena z projektu w formie pisemnej (K_W01; K_W02; K_W08; K_W09; K_U03; K_U06)  i przebiegu dyskusji w trakcie przygotowywania projektu (K_K02; K_K04) oraz prezentacji projektu (K_U06). Ocena końcowa ustalana jest jako średnia arytmetyczna wyżej wspominanych ocen.

Zaliczenie projektu zgodnie z harmonogramem studiów i odbędzie się na przedostatnich zajęciach.

Literatura podstawowa

Literatura podstawowa:

1.      Cegiełka R., Terroryzm i bezpieczeństwo ekonomiczne: wybrane zagadnienia, Agencja Wydawnicza Synergy Elżbieta Meissner, Warszawa 2014.

2.      Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

3.      Raczkowski K. (red. nauk.), Bezpieczeństwo ekonomiczne: wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca

Literatura uzupełniająca:

1.      Guz T., Kłosiński K. A., Marzec P., (red. nauk.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw,  Tomaszów Lubelski: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział       Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Lublin 2006.

2.     Stachowiak Z., Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa : ujęcie instytucjonalne, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 14:04)