SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo w sieci - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo w sieci
Kod przedmiotu 15.9-WZ-BezD-BS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo biznesu i administracji
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę nauk o bezpieczeństwie u. Wstępna analiza kwestii związanych z systemem bezpieczeństwa sieciowego

Wymagania wstępne

Wstęp do nauk o bezpieczeństwie, technologie informacyjne

Zakres tematyczny

Demografia sieci-  e-business, technologie internetowe i mobilne, m-business.Sieci społecznościowe (Social networks), sieci semantyczne. Problematyka bezpieczeństwa informacji, jako istotnego czynnika bezpieczeństwa narodowego. Współczesne techniki i technologie zapewnienia bezpieczeństwa informacji chronionych. Zrozumienie zasad zarządzania ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacyjnego. Ochrona informacji a postęp technologiczny kraju. Haker i rodzaje ataków hakerskich. Bezpieczeństwo transmisji danych wrażliwych. Nieletni w cyberprzestrzeni. Anonimowość i ochrona danych w sieci.

Ochrona danych osobowych w portalach społecznościowych. Bezpieczeństwo transakcji finansowych w sieci. Zjawisko wykluczenia z cyberprzestrzeni. Trolling. Manipulowanie opinią społeczną w cyberprzestrzeni.

Metody kształcenia

Ćwiczenia w grupach projektowych: praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach 2-4 osobowych, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia z analizą przykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Efekty kształcenia będą weryfikowane trzema sposobami: poprzez systematyczną kontrolę wykonania zadań przewidzianych programem, okresowe sprawdziany (wejściówki) oraz przedstawienie prezentacji z wybranego tematu ćwiczeń projektowych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: pozytywna ocena z ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeńjest: aktywność studentana ćwiczeniach,przygotowanie krótkiej prezentacji na wybrany temat wskazany przez prowadzącego.

Naocenękońcową z ćwiczeń składają się następujące elementy:

  1. Ćwiczenia projektowe

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i prezentacja przydzielonego tematu z wykorzystaniem technik multimedialnych. Czas prezentacji 20-30 min. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja i oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji (K_U01, K_W01, K_W02, K_W03). Prezentacja stanowi 75% oceny z ćwiczeń, natomiast ocena z aktywności podczas ćwiczenia 25%. Ocenę dostateczną (3,0) otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60-65% poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte na  ćwiczeniach (K_W01, K_W02), 66-75% na ocenę dst plus (3,5), 76-85% na ocenę dobrą (4,0), 86-94% na ocenę db plus (4,5), na ocenę bdb (5,0) 95-100%.

Literatura podstawowa

  1. Kubiak M. Grzelak, K. Liedel, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, art. w: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE nr 22, II – 2012;
  2. RZĄDOWY PROGRAM OCHRONY CYBERPRZESTRZENI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NALATA 2011-2016, MSWiA, Warszawa 2010
  3. Bógdał-Brzeźińska A., Gawrycki M.F. (2003), Cyberterroryzm i problem bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Wyd. ASPRA-JR, Warszawa.
  4. Nowak A. Waldemar Scheffs W. , Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, AON Warszawa 2010r.

Literatura uzupełniająca

  1. Pieczywok A.: Evgeny Morozov: The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, PublicAffairs, New York, 2011;
  2. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, pr. zb. pod red. W.

Janasza,– Difin, Warszawa 2004

Uwagi

Prowadzący zajęcia wykorzystuje także materiały własne (konferencyjne) oraz źródła internetowe.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 21:54)