SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy - Bezpieczeństwo biznesu i administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy - Bezpieczeństwo biznesu i administracji
Kod przedmiotu 14.9-WZ-BezD-WMS - BBiA
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo biznesu i administracji
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z obszaru filozofii bezpieczeństwa. Zdobycie umiejętności i kompetencji rozumienia i posługiwania się podstawowymi kategoriami filozofii bezpieczeństwa. Umożliwienie studentom samodzielnego analizowania problemu z obszaru filozofii bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 • Pojęcie, struktura i funkcje filozofii bezpieczeństwa
 • Geneza, źródła i przedmiot filozofii bezpieczeństwa.
 • Bezpieczeństwo według filozofów starożytnych.
 • Chrześcijańskie inspiracje filozoficznej wiedzy o bezpieczeństwie.
 • Filozofia bezpieczeństwa w okresie średniowiecza.
 • Miejsce filozofii bezpieczeństwa we współczesnych poglądach filozoficznych i społecznych.
 • Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego wobec zagrożeń XXI wieku.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - kolokwium pisemne – lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (K_W01, K_W02, K_W03) ; pytania otwarte z progami punktowymi. Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na  3 pytania wybrane przez prowadzącego. Łączna suma punktów do zdobycia – 30. Suma punktów uzyskanych z egzaminu decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.).

Na ocenę końcową z wykładu składają się następujące elementy:

 1. Kolokwium (90%) – lista pytań z zakresu tematycznego wykładu zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte (K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02); łączna suma punktów do zdobycia – 30. z progami punktowymi.
 2. Aktywność na zajęciach (10%) – studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa na wykładach. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką wykładu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach (K_U01, K_U02).

Literatura podstawowa

 1. Solorz J., Doktryny militarne XX wieku, Avalon, Warszawa 2009.
 2. Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 1995.
 3. Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994.
 4. Carl Von Clausewitz „O wojnie” („Vom Kriege”), Wydawnictwo Test, Lublin 1995.
 5. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, O sztuce wojny, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa 2008.
 6. Ludendorff E., Biografia.
 7. Napoleon Bonaparte, Maksymy –, wyd. PIW, Warszawa 1983.
 8. Baszkiewicz J., Historia Francji –, wyd. Ossolineum 1999.
 9. Halicz E., Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość. Wydawnictwo MON. Warszawa 1967
 10.  Niedźwiedzki R., Ewolucja praktyki strategicznej w dziedzinie bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2010.
 11. M. Kozub, Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości, AON Warszawa2013r.
 12. J. Gryz, Bezpieczeństwo państwa-władza, polityka, strategia, AON Warszawa 2013r.

Literatura uzupełniająca

 1. Kuźniar R., Polityka i siła, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
 2. Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Marszałek, Toruń 2006
 3. Koziej S., Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w okresie pozimnowojennym, Skrypt internetowy, Warszawa/Ursynów.
 4. Encyklopedia wojskowa – wyd. PWN 2007.
 5. Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, Warszawa Ursynów 2010.
 6. Kochanowski J., Demecki A., Bezpieczeństwo narodowe. Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica 2010.
 7. Z. Sabak, Strategia – podstawy myślenia w XXI wieku, AON Warszawa2012r.
 8.  Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, http://www.gavagai.pl/media/society/Niccolo pdf

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 14:04)