SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geografia społeczno-ekonomiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geografia społeczno-ekonomiczna
Kod przedmiotu 07.9-WZ-BezP-GSE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenia studenta w wiedzę z zakresu geografii gospodarczej współczesnego świata w aspektach ekonomicznym, społecznym i politycznym. Dostarczenie kompleksowej wiedzy o przestrzennym zróżnicowaniu gospodarki, jej poszczególnych działów i struktur społecznych.  Ponadto celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesną mapą polityczno-gospodarczą świata, rozmieszczeniem zasobów stanowiących fundament gospodarki globalnej oraz wyjaśnianie globalnych procesów społeczno-ekonomicznych w ujęciu przestrzennym.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład:

Pojęcie i przedmiot badań geografii gospodarczej.  Współczesna mapa polityczno-gospodarcza świata. Struktura ludność na świecie (rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia, rasy, języki, religie, migracje, sytuacja demograficzna). Typologia osadnictwa. Zasoby gospodarcze Polski i świata. Rozmieszczenie przemysłu  (wybrane czynniki lokalizacji przemysłu, gałęzie przemysłu, surowce odnawialne i nieodnawialne, energetyka). Transport (rodzaje transportu i łączności, główne globalne szlaki komunikacyjne). Konflikty zbrojne i ekonomiczne na świecie i ich gospodarcze konsekwencje. Globalna koncentracja kapitału oraz międzynarodowa współpraca polityczno-gospodarcza (OECD, EFTA, OPEC, UE). Wskaźniki gospodarki na świecie (analiza komparatywna). Ekologiczny wymiar gospodarowania zasobami środowiska Zasoby mineralne i ich wykorzystywanie na świecie. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery a zmiany klimatu i ich konsekwencje polityczno-gospodarcze. Geografia gospodarcza Polski.

 

Ćwiczenia:

Metody badań w geografii gospodarczej. Charakterystyka wybranych regionów świata i ich gospodarek. Środowisko geograficzne a zjawiska polityczne i ekonomiczne – wzajemne relacje. Wskaźniki gospodarcze świata (m.in. indeks rozwoju społecznego HDI w ujęciu przestrzennym, indeks ubóstwa społecznego HPI w ujęciu przestrzennym, PKB per capita), poziom życia ludności na świecie. Wybrane wskaźniki demograficzne świata (gęstość zaludnienia, przyrost naturalny i rzeczywisty, wskaźnik feminizacji, wskaźnik urbanizacji, wskaźnik aktywności zawodowej, stopa bezrobocia). Struktura i produkcja energii na świecie.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę indywidualną, w zespołach   projektowych oraz przy wykorzystaniu metod: praca z dokumentem źródłowym, burza mózgów, pogadanki.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie kolokwium. Wykład: egzamin ustny i opisowy.

Literatura podstawowa

1.      Fierla I. (red.), Geografia gospodarcza świata, PWE 2005

2.      Michalski T., Geografia społeczno-gospodarcza dla ekonomistów, "Bernardinum" ; Wyższa Szkoła Finansów i Administracji, Sopot 2005 rok.

3.      Makowski J., Geografia regionalna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 rok.

4.      Rogacki H., Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 rok.

5.      Kuciński K., Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer, 2015 rok.

 

Literatura uzupełniająca

1.      Otok S., Geografia polityczna. Geopolityka. Ekopolityka. Globalistyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 rok.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko (ostatnia modyfikacja: 10-05-2020 22:42)