SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka przestrzenna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka przestrzenna
Kod przedmiotu 07.9-WZ-BezD-GP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
  • dr inż. Marta Mazurkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z gospodarką przestrzenną i planowaniem przestrzennym.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykład: Historia planowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne jako proces. Zasady i cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Funkcje planowania przestrzennego. Podstawowe dokumenty planistyczne. Mapy urbanistyczne. Procedura prawna planowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne na wybranych obszarach administracyjnych. Percepcja miasta i metropolii. Budowa zrównoważonego  i kompleksowego systemu transportowego w tym transportu publicznego. Rewitalizacja niezbędnym obszarem działań  gospodarowania przestrzennego. Woda w przestrzeni miast; zastosowanie błękitnej infrastruktury w gospodarowaniu wodami i planowaniu przestrzennym. Tworzenie systemu terenu zieleni. Ochrona krajobrazu a planowanie przestrzenne.

 

Ćwiczenie: Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. MPZP. Procedura prawna  tworzenia MPZP. Znaczenie oceny oddziaływania na środowisko i prognozy finansowej. Udział społeczny w procesie planowania. Metody partycypacyjne.  Metody graficzne, sposoby prezentacji treści  koncepcji w różnych skalach mapowych, dotyczących różnych aspektów planistycznych. Właściwości serwisów mapowych. Inne narzędzia planowania przestrzennego poza planami miejscowymi.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia obejmują analizę tekstów źródłowych, dyskusję moderowaną, przygotowywanie referatów i prezentacji multimedialnych, rozwiązywanie zadań, wykonywanie bieżących i końcowych prac (opisowych i graficznych).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenie z oceną, wykład zaliczenie pisemne. Ćwiczenie: zaliczenie z oceną, zaliczenie pisemne z ustnym dodatkowym etapem.

Literatura podstawowa

  1. Parysek J. 2006. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wyd. UAM, Poznań.
  2. Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.
  3. Słodczyk J. 2003. Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole.
  4. Wysocka E. 2001. Teoretyczne podstawy konkurencyjności w planowaniu przestrzennym. IGPiK. Warszawa.
  5. Gaczek W.M. 2003. Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Wyd. BRANTA. Poznań.
  6. Miszczak K., Przybył Z. (red.), 2008. Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej. KPZK PAN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 06-05-2020 08:54)