SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Semdypl-S16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem Seminarium dyplomowego jest wykształcenie umiejętności systematycznej pracy nad zadanym projektem, publicznego prezentowania jego założeń, postępów w jego realizacji i otrzymywanych rezultatów, aktywnego uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych, a także umożliwienie bieżącego nadzoru nad realizacją prac dyplomowych.

Wymagania wstępne

Ze względu na specyfikę seminarium, nie są wymagane żadne wymagania wstępne, ani przedmioty wprowadzające

Zakres tematyczny

• Treści programowe

1. Wyjaśnienie, czym jest praca dyplomowa

2. Podział prac i ich charakter

3. Zasady i formy pisarstwa naukowego

4. Układ rzeczowy i graficzny pracy

5. Elementy estetyki pracy

6. Stosowanie właściwej terminologii

7. Literatura przedmiotu i właściwe jej poszukiwanie

8. Analiza tematu jako problemu inżynierskiego

9. Precyzowanie celu pracy

10. Zasady ustalania harmonogramu pracy

11. Opracowywanie i interpretacja wyników pracy

Metody kształcenia

• Metody dydaktyczne:

Stosowana jest tradycyjna forma seminarium, w trakcie którego prezentowane są poszczególne etapy realizacji prac inżynierskich, a w trakcie i po prezentacji następuje dyskusja uczestników zajęć

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

• Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (w tym referowanie postępów pracy) oraz przedstawienie końcowej wersji pracy dyplomowej, w której opisane są: rozwiązywany problem, analiza istniejących pokrewnych rozwiązań oraz opis końcowej realizacji części praktycznej pracy

Literatura podstawowa

Ze względu na specyfikę przedmiotu, nie można wskazać jednolitej literatury podstawowej. Jest ona indywidualnie ustalana dla każdej pracy dyplomowej i wymieniona w dokumencie Plan pracy dyplomowe

Literatura uzupełniająca

1. Eco U.: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007

2. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?, Złote Myśli

3. Krajewski M.: Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2001

4. Orczyk J.: Zarys metodyki pracy naukowej, PWN, Warszawa 1988

5. Zenderowski R.: Praca magisterska: jak pisać i obronić? wskazówki metodologiczne, Cedetu, Warszawa 2004

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 09:11)