SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy wiedzy ekonomicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy wiedzy ekonomicznej
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-pod.wiedz.ek.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 48
(w tym jako e-learning)
3,2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu ekonomii. Wyjaśnienie problemów i zjawisk ekonomicznych zachodzących we współczesnej gospodarce. Zdobycie umiejętności i kompetencji rozumienia i posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej. Uzyskanie przez studentów wiedzy z ekonomicznej podstawy rynku nieruchomości.  Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wpływu finansów i bankowości na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Kluczowym celem jest zapoznanie studentów z podstawowym aparatem pojęciowym, weryfikacja analityczna i empiryczna problemów finansów i bankowości. Nabycie umiejętności związanych z wyborem pośredników finansowych. Praktyczne rozwiązywanie problemów związanych z: nowoczesnymi instrumentami finansowymi. Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw matematyki finansowej. Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw statystyki matematycznej i ekonometrii, wnioskowania statystycznego oraz z podstawowymi metodami analiz w modelach regresji liniowej. Przekazanie wiedzy na temat celów i sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nabycie umiejętności ewidencjonowania podstawowych operacji gospodarczych z wykorzystaniem kont księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat) wraz z interpretacją zawartych w nich danych.

 

Wymagania wstępne

Od studenta wymaga się znajomości z zakresu kursów analizy matematycznej. Od studenta wymaga się znajomości z zakresu algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej. Pojęcie i elementy rynku (popyt, podaż, cena). Elastyczność popytu i podaży. Cena, wartość, dochód i koszt. Decyzje konsumenta. Czynniki produkcji. Podstawy klasyfikacji i roli inwestycji; specyfika inwestycji w nieruchomości, cele i zasady oraz ryzyko inwestowania na rynku; kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji. Uzyskanie przez studentów wiedzy z ekonomicznej wartości inwestycji. Wybrane zagadnienia systemu finansowego: rynek finansowy i jego funkcje, podmioty i struktura rynku finansowego, role i funkcja pieniądza, charakterystyka podstawowych instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia systemu bankowego: podstawy prawne systemu bankowego w Polsce, istota i cele banku w gospodarce rynkowej, produkty bankowe, ocena zdolności kredytowej klientów banku.Finansowanie inwestycji i nieruchomości: źródła finansowania (własne, obce, mieszane), kryteria doboru źródeł finansowania, organizacja finansowania inwestycji i nieruchomości. Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie, źródła zmiany wartości pieniądza, wartość przyszła i obecna pieniądza, oprocentowania: proste i złożone, dyskonta; Elementy teorii badania zbiorów statystycznych – rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych; statystyka opisowa; przedziały ufności dla średniej i wariancji; weryfikacja hipotez statystycznych; Model ekonometryczny z jego elementami – dobór analitycznej postaci modelu; estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów, weryfikacja modelu. Ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości. Rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych. Nieruchomość jako środek trwały i inwestycja. Metody i stawki amortyzacji.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, metoda tekstu przewodniego, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem  zaliczenia  przedmiotu jest  uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia przeprowadzonego w formie pisemnej

 

Literatura podstawowa

1.      Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.

2.      Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

 1. Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2013
 2. Pabianiak P., Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych, 2012
 3. Wiśniewski T., Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 4. Gawron H., Ocena efektywności inwestycji. AE Poznań 1997
 5. Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2013
 6. Pabianiak P., Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych, 2012
 7. Wiśniewski T., Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 8. Jajuga K., Elementy nauki o finansach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

  Jakubczyc J., Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

  Jaworski W. L., Bankowość. Podstawowe założenia, Poltext, Warszawa 2002.

  Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki: rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 2000.

  Oręziak L., Pietrzak B. (red.), Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych. Bankowość na świecie i w Polsce, Olympus, Warszawa 2001.

  Sławiński A.: Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
 9. Jarosław Bartoszewicz, Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1989.
 10. Mirosław Krzysko, Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996.
 11. Goryl i inni, Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa, 2009.
 12. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka, WNT, Warszawa, 2001.
 13. C.R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa, 1982

Literatura uzupełniająca

1.      Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

2.      Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2005.

Eljasiak E., Parteka W., Przepływy gotówkowe, Wydawnictwo oddk, Gdańsk 1998.

Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka tom I, Wydawnictwo frf , Warszawa 2000.

Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka tom II, Wydawnictwo frf , Warszawa 2000.

Hawawini G., Viallet C., Finanse menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Korenik D. (red.), Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Krzyżkiewicz Z., Operacje bankowe, Rozliczenia krajowe i zagraniczne, Poltext, Warszawa 2003.

Najlepszy E.: Zarządzanie finansami międzynarodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Najlepszy E.: Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Rymarczyk J.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, Bydgoszcz 2002.

 1. Weron, R. Weron, Inżynieria Finansowa, WNT, Warszawa,1998.
 2. 2. J. Hull, Kontrakty Terminowe i Opcje. Wprowadzenie, WIG-press, Warszawa, 1997.
 3. J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, L. Stettner, Matematyka Finansowa, Instrumenty
 4. Pochodne, WNT, Warszawa, 2003.
 5. 4. M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer, 1997
 6. J. B. Barra, Matematyczne podstawy statystyki, PWN, Warszawa 1982.
 7. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, W. Królikowska, W. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cześć I i II, wydanie V, PWN, Warszawa 1995.
 8. 3. E. L. Lehmann, Testing statistical hypothesis, Second edition. Wiley, New York 1986 (polski

  przekład pierwszego wydania: Testowanie hipotez statystycznych, PWN, Warszawa1968).”.

   

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 09:11)