SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rzeczoznawca majątkowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rzeczoznawca majątkowy
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-rzecz.maj.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 20
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 114
(w tym jako e-learning)
7,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny: RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

Status prawny rzeczoznawcy majątkowego, Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych Wycena nieruchomości zurbanizowanych, Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości, Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny, Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami, Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych, Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, Wycena masowa, Dokumentacja procesu wyceny, Doradztwo na rynku nieruchomości

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 09:11)