SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentowanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentowanie
Kod przedmiotu 06.4-WI-P-Fund.- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Stosowanie eurokodów w budownictwie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 9
(w tym jako e-learning)
0,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Projekt - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z projektowaniem fundamentów drugiej kategorii geotechnicznej, w krótkotrwałych i długotrwałych sytuacjach obliczeniowych, zgodnie z normą EC 7.

Wymagania wstępne

Wytrzymałość materiałów, Podstawy mechaniki gruntów, Projektowanie geotechniczne.

Zakres tematyczny

  • Planowanie badań podłoża i dobór metod badawczych na potrzeby projektowania fundamentów bezpośrednich drugiej kategorii geotechnicznej obciążonych w warunkach z drenażem i bez drenażu.
  • Procedura wyznaczania parametrów geotechnicznych w podejściu projektowym DA2*.
  • Rodzaje stanu granicznego nośności. Obliczanie nośności fundamentów obciążonych w warunkach z drenażem i bez drenażu.
  • Składowe osiadań fundamentów posadowionych na gruntach gruboziarnistych i drobnoziarnistych. Metody obliczania osiadań natychmiastowych, osiadań konsolidacji i osiadań związanych z pełzaniem podłoża.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny; praca indywidualna i praca zespołowa, przy rozwiązywaniu postawionych zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kryteria oceny sprawdzianów pisemnych:
91-100% poprawnych odpowiedzi ocena 5,0
81-90 % poprawnych odpowiedzi ocena 4,5
71-80 % poprawnych odpowiedzi ocena 4,0
61-70 % poprawnych odpowiedzi ocena 3,5
51-60 % poprawnych odpowiedzi ocena 3,0
0-50 % poprawnych odpowiedzi ocena 2,0

Literatura podstawowa

  1. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, PKN, Warszawa.
  2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, PKN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

  1. Bond A., Harris A. (2008) Decoding Eurocode 7, Taylor & Francis, London.
  2. Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T. (2011) Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik, ITB, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 09:07)