SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konstrukcje betonowe - elementy konstrukcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konstrukcje betonowe - elementy konstrukcji
Kod przedmiotu 06.4-WI-P-Konst.beton.-elem.- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Stosowanie eurokodów w budownictwie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 24
(w tym jako e-learning)
1,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Projekt - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie zasad projektowania podstawowych elementów konstrukcyjnych: płyt, belek, słupów, fundamentów, tarcz, ścian oporowych.

Wymagania wstępne

Konstrukcje betonowe - podstawy.

Zakres tematyczny

Wykład

Płyty jednokierunkowo zbrojone. Płyty jednoprzęsłowe, płyty wieloprzęsłowe,  płyty wspornikowe, płyty prefabrykowane. Kształtowanie płyt. Obliczanie, wymiarowanie zbrojenia. Kształtowania zbrojenia: zbrojenie główne, zbrojenie rozdzielcze. 

Płyty dwukierunkowo zginane. Płyty prostokątne jednopolowo i wielopolowe, płyty koliste, płyty trójkątne i trapezowe, płyty prefabrykowane, płyty zespolone. Schematy statyczne. Obliczanie, wymiarowanie zbrojenia. Kształtowanie zbrojenia: zbrojenie główne, redukcja zbrojenia, zbrojenie konstrukcyjne.

Belki, podciągi. Belki jednoprzęsłowe, wieloprzęsłowe, wspornikowe, belki prefabrykowane, belki podwieszone, podciągi z wbetonowanymi końcami belek.  Ustroje belkowo-płytowe. Podciągi, belki drugorzędne. Idealizacja geometryczna. Obliczanie, wymiarowanie zbrojenia. Kształtowanie zbrojenia: zbrojenie przypowierzchniowe, zbrojenie przeciwskurczowe, strzemiona, pręty odgięte, zbrojenie podłużne, połączenia belek.

Słupy. Słupy o przekroju prostokątnym, słupy uzwojone, słupy dwugałęziowe. Efekty drugiego rzędu. Długość obliczeniowa. Wpływ obciążeń długotrwałych. Obliczanie, wymiarowanie zbrojenia. Kształtowanie zbrojenia: strzemiona, zbrojenie podłużne. 

Krótkie wsporniki. Obliczanie, wymiarowanie zbrojenia, kształtowanie zbrojenia.

Belki ściany. Belki jednoprzęsłowe, belki wieloprzęsłowe. Obliczanie belek ścian: wg teorii sprężystości, metodą analogii prętowej. Zbrojenie belek ścian: zbrojenie ortogonalne, zbrojenie trajektoralne. Kształtowanie zbrojenia w belkach ścianach.

Ściany oporowe. Rodzaje ścian oporowych: ściany masywne, kątowe, wspornikowe, z elementami odciążającymi, złożone. Praca ścian oporowych. Obliczenia ścian, wymiarowanie i kształtowanie zbrojenia.

Fundamenty. Fundamenty bezpośrednie: ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, płyty fundamentowe, fundamenty skrzyniowe. Praca fundamentów, kształtowanie fundamentów. Obliczanie: metoda Lebelle’a, wydzielonych trapezów, analogii prętowej. Wymiarowanie i kształtowanie zbrojenia. Fundamenty pośrednie: pale, studnie. Obliczanie, wymiarowanie i kształtowanie zbrojenia.

Ćwiczenia

Przykłady obliczania, wymiarowania i kształtowania zbrojenia w płytach, belkach i słupach, stopach fundamentowych.

Projekt

Zaprojektowanie podstawowych elementów konstrukcyjnych w budynku: płyta jednokierunkowo zbrojona, płyta dwukierunkowo zbrojona, rama (rygiel, słup, stopa fundamentowa. Rysunki robocze zaprojektowanych elementów

Metody kształcenia

Wykład                    - wykład konwencjonalny,

Ćwiczenia               - praca indywidualna

Projekt                    - praca indywidualna nad projektem i w grupie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład                    Egzamin testowy z progami punktowymi:

                               50% - 60% pozytywnych odpowiedzi –  dst,

                               61% - 70%                                           dst plus,

                               71% - 80%                                           db,

                               81% - 90%                                           db+,

                               91% - 100%                                                        bdb.

Ćwiczenia:               Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium

Projekt                    Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wykonanie i obrona wykonanego projektu.

Zaliczenie przedmiotu:                  Ocena jest średnią z ocen: O = (W+P+C)/3

Literatura podstawowa

  1. PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
  2. PN-B-03264: 2002, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
  3. PN-88/B-01041, Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone,
  4. Łapko A, Jansen B.C, Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa,2005,
  5. Grabiec K., Bogucka J., Grabiec T., Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych wg. PN-B-03264:1999, Warszawa, Arkady, 2004
  6. PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

Literatura uzupełniająca

  1. Praca zbiorowa, Budownictwo betonowe, t.II – Teoria betonu i żelbetu, Arkady, Warszawa, 1971,
  2. Praca zbiorowa, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Komentarz Naukowy do normy PN-B-03264:2002, ITB, Warszawa, 2005,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 09:07)