SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie konstrukcji stalowych - węzły - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie konstrukcji stalowych - węzły
Kod przedmiotu 06.4-WI-P-Proj.konstr.stal.-węzły- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Stosowanie eurokodów w budownictwie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Kaliszuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 9
(w tym jako e-learning)
0,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 3
(w tym jako e-learning)
0,2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Projekt - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze sposobem kształtowania i wymiarowania węzłów szkieletowych konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1993-1-8.

Wymagania wstępne

Wymagana jest znajomość mechaniki budowli, wytrzymałości materiałów, podstaw projektowania konstrukcji stalowych metodą stanów granicznych i częściowych współczynników bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

Wykład:  Rodzaje połączeń i ich ogólna charakterystyka. Połączenia śrubowe kategorii A, B, C, D, E: mechanizmy ich zniszczenia oraz procedury wyznaczania nośności. Połączenia spawane (doczołowe i pachwinowe): mechanizmy zniszczenia; procedury wyznaczania nośności.

Zasady kształtowania i wymiarowania:

  • styków belek i słupów,
  • połączeń belek stropowych z podciągiem,
  • węzłów ram jednokondygnacyjnych,
  •  połączeń słupów z fundamentami.

Ćwiczenia:  Przykłady projektowania styków montażowych belek, słupów i ram.

Projekt:  Projekt zadanego węzła.

Metody kształcenia

Wykład:  wykład konwencjonalny (kursowy) z wykorzystaniem tablicy i kredy oraz rzutnika multimedialnego.

Ćwiczenia:  ćwiczenia audytoryjne.

Projekt:  rozwiązywanie zadanego projektu, praca indywidualna i grupowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: na podstawie kolokwium z progami punktowymi:

             50 - 60% pozytywnych odpowiedzi - dst

             61 - 70%                                      - dst+

             71 - 80%                                      - db

             81 - 90%                                      - db+

            91 - 100%                                     - bdb

Ćwiczenia: pozytywna ocena z pisemnego sprawdzianu.

Projekt: pozytywna ocena z wykonanego projektu węzła.

Zaliczenie przedmiotu: ocena średnia - O = (W+P+Ć)/3

 

Literatura podstawowa

  1. PN-EN 1993-1-8:2006, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
  2. Jan Bródka, Aleksander Kozłowski, praca zbiorowa, Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych, tom1, tom2, PWT 2015.
  3. Jerzy Goczek, Łukasz Supeł, Michał Gajdzicki, Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych, Politechnika Łódzka 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Marian Giżejowski, Jerzy Ziółko, praca zbiorowa, Budownictwo ogólne tom 5. Stalowe konstrukcje budynków projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 09:07)