SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie konstrukcji stalowych - konstrukcje specjalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie konstrukcji stalowych - konstrukcje specjalne
Kod przedmiotu 06.4-WI-P-Proj.konstr.stal.-konstr.spec.- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Stosowanie eurokodów w budownictwie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Projekt - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z projektowaniem stalowych silosów na materiały sypkie.

Wiedza przekazana na wykładzie będzie zawierała treści zawarte w:

PN EN 1991-4 Obciążenia konstrukcji. Silosy i zbiorniki

PN EN 1993-4-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Silosy

 

 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Ustalanie obciążeń w silosach stalowych o różnych smukłościach wypełnionych materiałem sypkim.

Projektowanie silosów stalowych z blach gładkich oraz blach profilowanych poziomo i wzmocnionych żebrami. Silosy z dnem płaskim oraz silosy lejowe.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

PN EN 1991-4 Obciążenia konstrukcji. Silosy i zbiorniki

PN EN 1993-4-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Silosy

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 09:07)