SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty projektowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty projektowe
Kod przedmiotu 06.4-WI-P-Warszt.proj.- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Stosowanie eurokodów w budownictwie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Błażejewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Projekt - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do technologii BIM, zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i technologiami BIM.Pokazanie zasadniczych różnic między tradycyjną technologią CAD, a technologią BIM. Przedyskutowanie wpływu BIM na praktykę inżynierską.

Przedstawienie różnego typu oprogramowania służącego do wymiarowania konstrukcji budowlanych.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności obsługi komputera, podstawowa wiedza nt. geometrii wykreślnej, ponadpodstawowa wiedza nt. rysunku technicznego budowlanego, dobra umiejętność obsługi programów typy CAD.

Zakres tematyczny

Laboratorium:

Modelowanie konstrukcji . Tworzenie zestawień. Przygotowanie dokumentacji rysunkowej. 

Projekt

Sprawdzenie nośności elementów konstrukcji wg EC.

Ćwiczenia

Przykłady obliczeń w programie ROBOT

Metody kształcenia

Laboratorium - ćwiczenia laboratoryjne,

Ćwiczenia- przykłady obliczeń.

Projekt

Proste obliczenia wg wg EC w programie ROBOT

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium - Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczenia laboratoryjnego

Literatura podstawowa

1. "BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study" Kasznia Dariusz, Magiera Jacek, Wierzowiecki Paweł, Wydawnictwo Naukowe PWN

2. "BIM – Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia", Andrzej Tomana, Builder

Literatura uzupełniająca

Instrukcje użytkowania poszczególnych programów bazujących na technologii BIM

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 09:07)