SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer architecture and operating systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer architecture and operating systems
Kod przedmiotu 11.3-WE-BizElP-CAandOS-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Andrzej Czajkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Familiarize with principles of computer architecture and computer networks.
 • To give basic skills in operating system configuration and management.
 • To provide basic knowledge about Active Directory and Windows Server operating system.
 • To give Power Shell scripting programming skills.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Introduction to computer architecture: Mainboard, CPU, GPU, RAM, storage,  IO peripherals .
 2. Safety during work with computer hardware.
 3. Computer networks.
 4. Securing the PC.
 5. Install and configure domain controllers.
 6. Manage objects in AD DS by using graphical tools and Windows PowerShell.
 7. Implement and manage Group Policy Objects (GPOs).
 8. Manage user settings by using GPOs.
 9. Implement and manage a certificate authority (CA) hierarchy with AD CS.

Metody kształcenia

Lecture: classical lecture.

Laboratory: laboratory exercises using computer equipment.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

 1. Dishan F., Mastering Active Directory, Packt Publishing, 2017
 2. Warren A., Exam Ref 70-742 Identity with Windows Server 2016,  Microsoft Press, 2017
 3. Page D. A Practical Introduction to Computer Architecture (Texts in Computer Science). Springer; 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Tanenbaum A.: Modern operating systems, Prentice Hall, 2001
 2. Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G.: Operating system concepts. Seventh Edition, Wiley, 2005.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)