SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Economics of businesses - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Economics of businesses
Kod przedmiotu 14.3-WZ-BizElP-Ekonofbusin-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Microeconomics. Demand and supply theory. Theory of consumer behavior. Market equilibrium. The role of prices in the economy. Forms, types and types of enterprises. Entrepreneur and entrepreneurship. The mission and goals of the company. Circular movement in the economy.
The basics of the producer's economic decisions: profit, total income, marginal income, total cost, fixed cost, variable cost, average cost, marginal cost, opportunity cost. Behaviors of enterprises depending on the form of the market: an enterprise on the perfect competition market, monopolistic competition, oligopoly, monopoly.
Maximizing profit and minimizing costs in the enterprise. The essence of farming.
Similarities and differences: corporate finance, personal finance, public and EU finance. Equity and foreign capital. Fixed and current assets in the enterprise. External sources of financing business activity (EU funds, bank loan, leasing, shares, bonds).
A company on the stock exchange. Investing. National and international environment of the enterprise. Business management. Marketing, promotion and company image. A company in the euro area. Enterprise competitiveness. Benchmarking. Enterprise innovations. Traditional and electronic business: similarities and differences. Business uncertainty and economic risk. Creating a new company. SWOT analysis.
Business plan and its structure. Employee and employer market. Impact of inflation on economic activity. Foreign direct investment and the company's development strategy.
Outsourcing, franchising, crowdfunding and other forms as an opportunity for entrepreneurship development.

Metody kształcenia

Lecture - conventional lecture using a projector, "brainstorming", "exchange of ideas"
Exercises - case analysis, classical problem method, discussion and group work.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

To pass lectures a student should give correct oral answers to five questions (from 50% to 60% satisfactory; above 60% to 70% satisfactory plus; above 70% to 80% good; above 80% to 90% good plus, above 90% very good). Exercises - written and / or oral colloquium as well as preparation and presentation of the project (in a 2-3-person group) on issues discussed in class. Final grade = 50% of the final grade from the form of classes lecture + 50% of the final grade from the form of classes. Final grade: 50% from lecture and 50% from exercises.

Literatura podstawowa

1. Essentials of economics, P. Krugman, R. Wells K. Graddy, Worth publishers, New York 2014

2. Managerial economics and business strategy, M. Baye, McGraw-Hill Irwin, New York  2010

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)