SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Electronic workflow - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Electronic workflow
Kod przedmiotu 04.2-WE-BizElP-EW-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Robert Szulim
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To familiarize students with the most important issues related to the functioning of electronic document circulation systems. Discussion of the key features of this type of systems and indication of the benefits of their implementation and use in the company. To acquaint students with the most important information technologies used in document circulation systems. Discussion of examples of commercial solutions for document workflow management systems. Mastering the ability to prepare simple electronic document processing systems in an enterprise.

Wymagania wstępne

Databases, Programming techniques, Computer networks.

Zakres tematyczny

Electronic document circulation systems in enterprises. Characteristics, tasks and examples of applications.

Corporate Document Management Systems.

Systems for collecting and processing digital content in enterprises (Enterprise Content Management).

Systems for sensitive documents (Records Management).

Problems of integration of classic document processing methods with modern information systems. Processing of paper documents into electronic form. Collection, processing and sharing of documents processed into electronic form.

Document scanning equipment. Techniques for recognizing the content of documents (OCR) and saving them to an electronic document.

Sending documents via email. Data security, encrypting the content of sent documents and electronic signature.

File sharing in local and wide area networks. Security issues.

Construction of systems supporting the processing of electronic documents cooperating with database systems.

Metody kształcenia

Lecture - conventional lecture using a video projector.
Laboratory - practical classes in the computer laboratory.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - test in writing and / or oral, carried out at the end of the semester.

Laboratory - the final grade is the weighted sum of the grades obtained for the implementation of individual laboratory exercises.

Literatura podstawowa

1. Avila C. A., EDI Concept (Electronic Data Interchange): Benefits of exchanging electronic documents and strategies for implementation, Independently published, 2018

2. Azad A., Implementing Electronic Document and Record Management Systems, Auerbach Publications, 2007

3. Smallwood R. F., Managing Electronic Records: Methods, Best Practices, and Technologies, Wiley, 2013

 

Literatura uzupełniająca

1. Weisinger D., Alfresco 3 Records Management, Packt Publishing, 2011

2. Coventry P., Microsoft SharePoint 2013 Step by Step 1st Edition, Microsoft Press, 2013

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)