SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Business process modeling - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Business process modeling
Kod przedmiotu 04.2-WM-BizElP-ModelProcBiznes-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Grzegorz Pająk
  • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main result of this course is to know the methods and tools of business process modelling. Mastering selected tools for modeling business processes. Ability to analyze business processes and model selected processes.

Wymagania wstępne

Mathematics. The basics of programming.

Zakres tematyczny

Business process orientation to organizations and systems. Business Process Classification. Business process modeling: goals and objectives. Business process models. Notations for modeling processes: UML, BPMN.

The notation used in Business Process Model & Notation (BPMN). Basic elements of the process diagram: flow objects (events, activities, gateways), sequence flows, data objects, associations, artifacts (groups, text annotations). Basic elements of the collaboration diagram: pools and lanes, message flow.

Extended BPMN modeling elements. Activities: tasks, sub-processes, call activities, loop characteristics. Gateways: exclusive gateway, inclusive gateway, parallel gateway, complex gateway. Events: start events, intermediate events, end events, types of triggers, event-based gateways. Boundary events, exception handling. BPMN metamodel.

Conversation diagrams: pools, message flows, conversation nodes and conversation links. Global conversations. Choreography diagrams: start and end events, choreography activities, sequence flows and messages flows. Sub-choreographies.

Estimation of business process performance: calculating cycle time and cost of a process (average cycle time of an entire process, activity times: execution time, waiting time, resting time, transport time, cycle time efficiency). Capacity analysis: active resources, passive resources, theoretical capacity of the process, bottlenecks, resource utilization. Estimation of waiting time: Queueing theory.

Process-Aware Information Systems (PAIS), Business Process Management Systems (BPMS), Architecture of BPMS: execution engine, process modeling tool, worklist handler, administration and monitoring tools.

Metody kształcenia

Lecture - conventional lecture, presentation of a case study.

Laboratory: practical classes, discussions, case studies.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - oral or written test administered at the end of the semester

Laboratory –the final grade is the average of grades obtained for individual tasks and test

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

  1. Business Process Model and Notation. Version 2.0, OMG, http://schema.omg.org/spec/BPMN/
  2. Dumas M., La Rosa M., Mendling J.,  Reijers H.A., Fundamentals of Business Process Management, Springer International Publishing Switzerland 2018
  3. Kossak F., Illibauer C., Gaist V. et al. – A Rigorous Semantics for BPMN 2.0 Process Diagrams, Springer International Publishing Switzerland 2014
  4. Unified Modellin Language, Version 2.5, OMG, http://www.omg.org/spec/UML/

Literatura uzupełniająca

  1. Jeske M. – Business Prosess Management. Concepts, Languages, Architectures, Springer-Verlag, Berlin, 2012
  2. Silver B. – BMPN Metod & Style, Cody-Cassidy Press, Aptos, USA, 2009
  3. White S. A., Miers D. – BPMN Modelling and Reference Guide, Lighthouse Point, Floryda, USA, 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)