SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of business analytics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of business analytics
Kod przedmiotu 04.2-WE-BizElP-PodAnalBiz-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • expose students  to advanced quantitative and qualitative data analysis procedures
  • develop skills of using statistical software in data analysis
  • develop skills of analysing and forecasting time series

 

Wymagania wstępne

Data analysis fundamentals

Zakres tematyczny

Statistical software for business analytics. Elements of using JMP software: data tables; graphs; reports; scripts; formula editor; simulation techniques; descriptive statistics and statistical inference. Elements of using the SAS system: elements of the language; data step; data processing; proc step; global expressions; graphics; basic statistical procedures; debugging. Using Enterprise Guide. Fundamentals of using the R system: elements of R language, programming, data processing and visualization.

Analysis of dependence between quantitative variables. Linear regression model. Properties of least-squares estimators. Regression model diagnostics. Outliers, leverage points and influential observations. Transformations to achieve linearity. Logistic regression.

Analysis of variance. One-way analysis. F-test for ANOVA. Relations to regression analysis. Multiple comparisons. Two-way analysis.

Analysis for qualitative variables. Testing hypotheses for one variable. Testing uniformity. Testing independence for two random variables.

Random sampling from a finite population. Representative method. Estimators of population parameters for various sampling schemes.

Monte Carlo method. Generation of pseudo-random numbers. Estimation of distribution parameters using the Monte Carlo method. Permutation tests.  Bootstrap method.


Rank methods. Comparison of feature distribitions in two populations. Tests for pairwise comparisons. Rank tests for independence. Comparison of feature distributions in many populations. Rank methods for linear regression.

Dimensionality reduction methods. Principal component analysis. Factor analysis. Components defined by the user.

Time series analysis and forecasting. Aggregation and interpolation of time series. Exponential smoothing without seasonality. Confidence intervals for the forecasts. Exponential smoothing in forecasting for time series with seasonality. Exponential smoothing vs, parametric models AR, MA, ARMA, ARIMA. Models with hidden components.

 

Metody kształcenia

Lecture - conventional lecture.
Labs - laboratory exercises using SAS software.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

  1. Daniel T. Larose (2008): Data Mining Methods and Models, Wiley-IEEE Press
  2. Geoff Der, Brian S. Everitt (2015): Essential Statistics Using SAS University Edition, SAS Institute Inc., Cary, NC
  3. Venkat Reddy Konasani, Shailendra Kadre (2015): Practical Business Analytics Using SAS, Apress, New York
  4. Gregory Lee (2015): Business Statistics Made Easy in SAS, SAS Institute Inc., Cary, NC
  5. Anders Milh?j (2013): Practical Time Series Analysis Using SAS, SAS Institute Inc., Cary, NC
  6. Sandra Schlotzhauer (2009): Elementary Statistics Using SAS, SAS Institute Inc., Cary, NC

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)