SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of data analysis - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of data analysis
Kod przedmiotu 11.2-WE-BizElP-PodAnalDanych-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Provide basic knowledge of qualitative and quantitative data analysis.
Form a critical view on the credibility of statistical analysis in engineering.
Give basic skills of uncertainty estimation in practical experimental studies in engineering.

Wymagania wstępne

Engineering mathematics.

Zakres tematyczny

Measurement uncertainty. Propagation of uncertainty. Random and systematic errors. Statistical sampling study. Frequency distribution. Histogram. Summary statistical measures of location, variability, asymmetry and concentration. Rejection of outliers.


Probability. Sample space. Basic definitions of probability: classical, frequency and modern. Fundamental properties of probability. Conditional probability. Independence. Total probability theorem. Bayes’ Theorem.


Discrete and continuous random variables. Discrete random variables. Distributions: binomial, Bernoulli, Poisson and geometric. Functions of random variables. Expected value and variance. Joint probabilisty distributions of many random variables. Independence of random variables. Continuous random variables. Uniform distribution. Exponential distribution. Cumulative distribution function of a random variable. Normal distribution.


Fundamentals of statistical inference. Types of random samples. Simple random sample. Distributions: chi-square, t-Student and Fisher-Snedecor. Point and interval estimation. Unbiasedness, consistency, efficiency and sufficiency. Parameter and non-parameter estimation. Confidence intervals for the mean. Limit theorems. Interval estimates of the proportion, variance, standard deviation, differences between proprtions and means. Determining the required sample size.


Hypothesis testing. One- and two-sided tests of the mean. Testing the proportion. Testing the variance. Selecting the test procedure.

Metody kształcenia

Lecture, exercise classes.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive marks from a written or oral exam.


Exercice classes – the passing condition is to obtain positive marks from all exercises and tests conducted during the semester.


Calculation of the final grade: lecture 50% + exercice classes 50%

Literatura podstawowa

 

 

  1. Bertsekas, D. P.,  and Tsitsiklis, J.N., Introduction to Probability, Second Edition, Athena Scientific, 2008
  2. Montgomery, D.C., and Runger, G.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 2013
  3. Wasserman, L., All of Statistics: Concise Course in Statistical Inference, Springer, 2004
  4. Black, K., Applied Business Statistics: Making Better Business Decisions, Wiley, 2013

Literatura uzupełniająca

  1. Stephens, L.J., Schaum's Outlines of Beginning Statistics, Second Edition, McGraw-Hill, 2009
  2. Spiegel, M., and Stephens, L., Schaum's Outlines of Statistics, Fourth Edition,  McGraw-Hill, 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)