SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Big data technologies - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Big data technologies
Kod przedmiotu 11.3-WE-BizElP-TechBigData-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Teaching students how to choose the right data analysis techniques depending on the scale of the problem being considered and the type of analysis being carried out.
Teaching students to work using modern platforms for data storage and processing.
Teaching students selected techniques to analyze large data sets, mainly textual.

Wymagania wstępne

Introduction to databases, Basics of statistics

 

Zakres tematyczny

Big Data: An introduction to the processing of large amounts of data.

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez (ostatnia modyfikacja: )