SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Internet technologies - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Internet technologies
Kod przedmiotu 11.3-WE-BizElP-TechInter-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student is able:

- Understand and describe basic switch concepts
- Understand and describe enhanced switching technologies such as VLAN's, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP)
- Configure and verify static routing and default routing
- Understand and describe dynamic routing protocols, distance vector routing protocols, and link-state routing protocols
- Configure and troubleshoot basic operations of routers
- Configure and troubleshoot ACLs for IPv4 and IPv6
- Describe the operation of Network Address Translation (NAT)
- Configure and troubleshoot NAT operations

Wymagania wstępne

NONE

Zakres tematyczny

Introduction to routers. Router components and operation. User interface and configuration principle. Troubleshooting. Routing Concepts. Static Routing. Dynamic Routing. Link state and distance vector routing protocols: RIPv1, RIPv2, RIPNG, OSPF, EIGRP. Interior and exterior gateway routing protocols. Switched Networks, Ethernet switches: architecture, futures and configuration of the switches in the hierarchical computer networks. VLANs. Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP). Network security: Standard and extended access control list configuration. Dynamic access control list. Firewalls, IPS, IDS and DMZ, NAT for IPv4. Network Address Translation (NAT).

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

1. Graziani R., Johnson A.: CCNA2 Routing Protocols and Concepts: CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Networking Academy, Indianapolis, Indiana, 2012.

2. Lewis W.: LAN Switching and Wireless: CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Networking Academy, Indianapolis, Indiana, 2012.

3. Vachon B., Graziani R.: Accessing the WAN: CCNA Exploration Companion Guide CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Networking Academy, Indianapolis, Indiana, 2012.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)