SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Enterprise resource visualization - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Enterprise resource visualization
Kod przedmiotu 04.2-WE-BizElP-WizZasobPrzeds.-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize yourself with the basic functions, operation, and support of visualization applications in Wonderware InTouch. During the course, the participant will independently design the visualization application from scratch through the configuration of the synoptic window, new generation graphic symbols (ArchestrA symbols), set definition and script configuration.  The course covers a number of available methods illustrating practical methods for visualizing resources.

Wymagania wstępne

None

Zakres tematyczny

Creating a new application project in the Galaxy Repository. Configuration of synoptic windows. Configuration of communication with external data sources. Data flow in an application visualizing enterprise resources. ArchestrA symbol configuration. ArchestrA symbol design. Script Definition. Configuration of communication status. Alarm configuration. Configuration of current trends. Historical login configuration. User configuration in the InTouch application. Securing the application design. Publishing the designed application. Backup and restore application project. Preparation and conducting an experimental project of visualization of enterprise resources. Practical implementation of individual projects.

Metody kształcenia

Project - practical classes in the computer laboratory.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Project - the final grade is the weighted sum of the grades obtained for the implementation of individual elements of the visualization of enterprise resources and the form of its presentation. The contribution of individual elements of the assessment: project evaluation and its visualization - 50%, project functionality evaluation - 25%, visual presentation of the project 25%.

Final grade = 100% assessment of the final grade from the project form.

Literatura podstawowa

  1. The InTouch® HMI Concepts and Capabilities Guide
  2. The InTouch® HMI Application Management and Extension Guide
  3. The InTouch® HMI Data Management Guide
  4. The InTouch® HMI Visualization Guide
  5. The InTouch® HMI and ArchestrA® Integration Guide
  6. The InTouch® HMI Alarms and Events Guide
  7. The InTouch® HMI Scripting and Logic Guide

Literatura uzupełniająca

None

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)