SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Introduction to internet technologies - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Introduction to internet technologies
Kod przedmiotu 11.3-WE-BizElP-WdTI-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student is able:
- Explain network technologies.

- Describe router hardware.

- Explain how switching operates in a small to medium-sized network.

- Design an IPv4 and IPv6 addressing scheme.

- Configure initial settings on a network device.

Wymagania wstępne

None

Zakres tematyczny

ISO/OSI model, TCP/IP, Configure a Network Operating System, Network Protocols and Communications, Network Access, Ethernet, Network Layer, Static and dynamic routing, IPv4 and IPv6 Addresing, Subnetting IP Networks, VLSM, Transport Layer, Application Layer, Ruters and switches configuration.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

1. Graziani R., Johnson A.: CCNA2 Routing Protocols and Concepts: CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Networking Academy, Indianapolis, Indiana, 2012.

2. Lewis W.: LAN Switching and Wireless: CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Networking Academy, Indianapolis, Indiana, 2012.

3. Vachon B., Graziani R.: Accessing the WAN: CCNA Exploration Companion Guide CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Networking Academy, Indianapolis, Indiana, 2012.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)