SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Business management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Business management
Kod przedmiotu 04.0-WM-BizElP-ZarządzPrzeds-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main result of this course is to know the methods and tools of strategic analysis, requirements for formulation and implementation strategy, and the essence of enterprise development strategy. Developing practical skills in planning, organizing, coordinating and controlling within an enterprise.

Wymagania wstępne

Knowledge of business economics.

Zakres tematyczny

Defining and types of enterprises, organizational and legal forms of enterprises, systematics of enterprises.

The concept, origin and development of strategic management, stages of strategic management, strategic planning methodology,

Characteristics of organizational structure of enterprises, the concept of knowledge-based enterprise, knowledge workers.

Characteristics of innovative enterprises and innovation management methods.

Human resources management: selection of employees in the enterprise, recruitment and selection process.

Human resource management: motivating employees: tools and methods to motivate individual groups of employees, employee development.

Enterprise financial management: balance sheet, profit and loss account, cash flow, financial analysis.

Production and supply management: product development, production processes, development of purchasing function, supply organization, purchasing strategies).

Controlling in the enterprise: employee evaluation.

Controlling in an enterprise: assessment of the enterprise's condition.

Metody kształcenia

Lecture - conventional lecture using a video projector, presentation of a case study.

Practical classes, discussions, case studies.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - Evaluation of the results of the written test covering knowledge of the content of the subject

Exercise - Evaluation of the results of the written test covering knowledge of the content of the subject

Final grade = 50% of the final grade from the form of classes lecture + 50% of the final grade from the form of classes.

Literatura podstawowa

1.  Crafting and Executing Strategy: Text and Readings by Arthur A. Thompson Jr., A.J. Strickland, John E. Gamble, 2009, Irwin/McGraw-Hill 

2. Strategic Management  by John A. Pearce II, Richard B. Robinson, 2010,  Irwin/McGraw-Hill

3. Managing Knowledge Worlkers - Value Assessment, Methods, and Application tools by J.Patalas-Maliszewska, Springer Verlag, 2013

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)