SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Enterprise resource planning - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Enterprise resource planning
Kod przedmiotu 04.2-WM-BizElP-ZarzZasobPrzeds.-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is  to presents students advanced techniques of work and use of ERP class management information systems operating in large, medium and small enterprises on the base of SAP system. Advanced functions of integrated management systems will be presented. Students will learn about the methods of configuring integrated ERP management systems and preparing the enterprise for their implementation, etc. Skills related to process analysis for the implementation of ERP systems will be developed.

Wymagania wstępne

Integrated management systems.

Zakres tematyczny

Process analysis of functional areas of an enterprise for the purposes of implementing integrated ERP systems. Product life cycle management. Implementation of ERP  systems in manufacturing companies. The specificity of the implementation of ERP systems for production to the warehouse, commissioned and unit production - commissioned design. Registration of business data in a scalable ERP system, enterprise know-how database.

Automation of business processes and support of decision-making processes in functional areas: research and development, sales, production, logistics, quality control and maintenance. Industry solutions of ERP class systems (e.g. automotive industry, machine construction and engineering design, etc.).

Designing document flow in ERP systems. Work with ERP systems in the cloud and mobile solutions. Analysis of the effectiveness of the implementation of integrated management systems and post-implementation analysis. As part of the lectures and laboratories of the subject, students will learn the advanced functions of integrated ERP systems based on SAP ERP software

· Supporting process management in the area of ??product sales and distribution,

· Supporting supply management and warehouse management,

· Supporting human capital management,

· Supporting management of production planning and control processes,

· Supporting the management of processes related to accounting and controlling,

· Supporting the management of quality control processes, maintenance and tool management,

· Project management ..

Metody kształcenia

Lecture - conventional lecture using a video projector.

Laboratory - practical classes in the computer laboratory.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - written exam.

Project - the final grade is the weighted sum of the marks obtained for the implementation of individual elements of the project. Contribution of individual assessment elements: laboratory assessment - 50%, including quality assessment of entered product data - 25%, knowledge of the selected ERP software package - 25%.

Final grade = 50% of the final grade of the lecture + 50% of the final grade of the project.

Literatura podstawowa

1.       Auksztol, J., Balwierz, P., Chomuszko M., SAP. Zrozumieć system ERP, PWN 2011.

2.       Banaszak, Z., Kłos, S., Mleczko, J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, 2016.

3.       Januszewski, A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1. i T.2. PWN, 2011.

4.       Kisielnicki, J., Pańkowska M., Sroka H., Zintegrowane systemy informatyczne, PWN, 2012.

5.       Mazzullo, J., Wheatley P., SAP R/3. Podręcznik użytkownika, Helion 2006.

Literatura uzupełniająca

1.       Lech, P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Warszawa, Difin, 2003.

2.       Flasiński, M., Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, 2009.

3.       Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarzadzania PWE, 2016

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)