SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Integrated management systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Integrated management systems
Kod przedmiotu 04.2-WM-BizElP-ZintSystZarządz-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to introduce students to work with ERP systems (enterprise resource planning) . The structure and main functionality of integrated management systems will be presented. Students will learn about the methods of data entry and work in the ERP system by performing various roles such as: constructor, technologist, salesman, purchaser, etc. Skills related to data preparation and application of the basic functions of integrated ERP class systems will be developed. Students will learn the methodology for implementing integrated ERP management systems.

Wymagania wstępne

Database management. Basis processes in enterprises. 

Zakres tematyczny

Introduction, development and classification of integrated management systems. Introduction to data management and information processing. Structure of integrated management systems. Decision support systems. Key business processes and IT support for process management in an enterprise. Selection, evaluation and implementation of ERP systems. Basic functions of the ERP system. Product data management, construction and technological specifications. Sales order management and generation of production orders. MRP material requirements planning and MRP II manufacturing resource planning. Registration of operations in ERP systems. Report generation and data export in ERP systems. Warehouse and material management. Pre-implementation analysis and identification of critical areas in the enterprise. Implementation of ERP systems in small, medium and large enterprises. The following issues are being developed under the project:

- Preparation of construction, technological and calculation data for a selected product,

- Entering construction and technological data in the area of ??technical preparation of production,i

- Preparing offers and sales orders,

- Preparing production orders,

- Scheduling and production planning,

- Generating material needs and preparing orders for materials,

- Material turnover documents and registration of production operations,

- Invoicing. 

Metody kształcenia

Lecture - conventional lecture using a video projector.
Project - practical classes in the computer laboratory.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - written test carried out at the end of the semester.

Project - the final grade is the weighted sum of the marks obtained for the implementation of individual elements of the project. Contribution of individual elements of the assessment: project assessment - 50%, including quality assessment of the entered product data - 25%, knowledge of the selected ERP software package - 25%.

Final grade = 50% of the final grade of the lecture + 50% of the final grade of the project.

Literatura podstawowa

1.       Banaszak, Z., Kłos, S., Mleczko, J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, 2016.

2.       Januszewski, A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1. i T.2. PWN, 2011,

3.       Kisielnicki, J., Pańkowska, M., Sroka, H., Zintegrowane systemy informatyczne, PWN, 2012.

Literatura uzupełniająca

1.       Lech, P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Warszawa, Difin, 2003.

2.       Flasiński, M., Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)