SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of computer science - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of computer science
Kod przedmiotu 11.3-WE-BizElP-PodsInform-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Introduction to data organization and their computer representation.

Algorithmics and data structures fundamental terms introduction.

Developing elementary programming skills in a given structural language.

Wymagania wstępne

no entry requirements

Zakres tematyczny

Data organization and their computer representation.

Foundation of algorithmics: algorithmic problem, algorithm, and its properties, control structures and block schemes. Algorithmic correctness and complexity, algorithmic complexity classes of problems, unsolvable problems, chosen algorithmic problems solving, chosen data structures (LIFO, FIFO, lists, Binary Search Trees, etc.).

Elements of structural programming, data  types, control instructions and operators, recursion functions, tables, preprocessor and pointers, dynamic memory allocation, complex data types, files and input/output functions.

Metody kształcenia

Conventional lecture, laboratory exercices

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – to receive a positive note of a written test.

Laboratory  – to receive positive notes from all laboratory exercises which are carried out in the semester.

Literatura podstawowa

  1. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L.: Introduction to Algorithms, MIT Press, 3rd edition, 2009
  2. Neapolitan R., Naimipour K.: “Foundations of Algorithms Using C++ Pseudocode,” 3rd Edtion, Jones and Bartlett Publishers, Inc., 2008.
  3. Kernighan B.W., Ritchie D.M.: The C Programming Language. Prentice Hall, New Jersey, 1988.
  4. Summit S.: C Programming FAQs: Frequently Asked Questions, Addison-Wesley, 1996.
  5. Chalk B.S., Carter A., Hind R.: Computer Organisation and Architecture, Red Globe Press, 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J.D.: Data Structures and Algorithms, Pearson 1983.
  2. Harris S., Ross J.: Begining algorithms, Wrox, 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)