SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Information systems security - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Information systems security
Kod przedmiotu 11.3-WE-BizElP-BezpElektron-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To familiarize students with issues related to the security of digital data and the use of the Internet to conduct secure transactions. Presentation of security mechanisms and threats on the Internet. Teaching and practice of using so-called good security practices. Developing skills in recognizing Internet threats. Presentation of examples of mechanisms securing transactions concluded using the Internet.

Wymagania wstępne

Knowledge of technical aspects of the Internet.

Zakres tematyczny

oracle.sql.NCLOB@74dcb35a

Metody kształcenia

Lecture - conventional lecture (with the use of video projector).

Laboratory - practical laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final (written or oral) test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises being planned during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

1.        Lukatsky, A., Protect Your Information with Intrusion Detection, Helion, 2004.

2.        Stallings, W., Cryptography and Network Security: Principles and Practice 5th Edition, Helion, 2012.

3.        Lehtinen, R., i in., Computer Security Basics, Helion (O’Reilly), 2007.

4.        Russell, R., i in., Stealing the Network: How to Own the Box, Helion, 2004.

Literatura uzupełniająca

1.       Mercer, D., Building Online Stores With Oscommerce: Professional Edition, Helion 2007.

2.       Kępa, L., Tomasik, P., Dobrzyński, S., Security of the e-commerce system - how to run a business online without risk (in Polish: Bezpieczeństwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadzić biznes w internecie), Helion, 2007.

3.       Garfinkel, S., Spafford, G., Web Security, Privacy & Commerce. 2nd Edition, Helion, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)