SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Materials engineering - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Materials engineering
Kod przedmiotu 06.7-WE-ELEKTP-ME-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- mastering basic knowledge in the understanding of physical phenomena occurring in materials used in electrical engineering
- acquaint students with basic properties of materials used in electrical engineering
- to make students aware of the key role of material engineering in the development of technology

Wymagania wstępne

Circuit theory, Physics

Zakres tematyczny

Introduction to structure of materials and material classification. Molecular bonds. Amorphous and crystalline solids. Classification of solids on the basis of band theory.
Material constants (permittivity, permeability, conductivity) in classical electrodynamics equations. Electrotechnical materials classification
Conducting materials. Electrical conduction in metals. Thermal processing of materials.Alloys and their properties. Overview of common conducting materials. Resistance materials. Contact and thermoelectric materials. Filler metals and solder materials.
Dielectrics. Electrical conduction and polarization phenomena in dielectrics. Dielectric aging effects. Classification of insulating materials. Gas and liquid insulating materials. Glasses and ceramics. Polymer insulating materials overview. Heat shrink plastics materials. Magnetism and magnetic materials. Magnetic polarization. Classification of magnetic materials. Magnetic sheets. Ferrites. Magnetic alloys. Magnetodielectrics. materials for memory storage devices
Material tests and examination of electronic elements properties. Test methods for electrical and magnetic properties of materials. Examination methods for mechanical and thermal properties. Parasitic parameters and equivalent circuit diagram of electronic components.
Special issues. Current trends in material science and engineering. Micro- and nanotechnology. Superconductivity. High temperature super conductivity. Materials for
optoelectronics. Electrostatic discharge protection.

 

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – obtaining a positive grade in written or oral exam.
Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester

Calculation of the final grade: lecture 65% + laboratory 35%

Literatura podstawowa

  1. Celiński Z., Electrotechnical materials science, Oficyna PW, Warszawa, 2005 (in Polish)
  2.  Jones I, Jones I. P., Materials Science For Electrical And Electronic Engineers, Oxford University Press, 2000
  3. Soiński M., Magnetic materials in technique, COSiW SEP, Warszawa, 2001 (In Polish)
  4. Charles P., Poole Jr., Introduction to Nanotechnology, Wiley, 2003

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 13:38)