SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Circuit theory I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Circuit theory I
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-CT01-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To familiarize students with basic laws and terms regarding electrical circuits
Mastering the basic methods of analysis of electrical circuits in a steady state
Introduction to methods of description and analysis of circuits with non-sinusoidal waveforms, three-phase circuits and four-terminals
Introduce basic skills in circuit analysis
Introduce basic skills in the use of basic devices for measuring current and voltage and circuit parameters
Introduce basic skills in the design of simple electrical circuits

Wymagania wstępne

Fundamentals of Electrical Engineering, Mathematical Analysis, Algebra, Physics

Zakres tematyczny

RLC resonance. Frequency characteristics, goodness of the circuit. Coils magnetically coupled.

Deformed signals. Non-sinusoidal, periodic, non-periodic and near-periodic signals. Fourier series. Linear time-invariant circuits with non-sinusoidal supply. Non-sinusoidal Power definitions.  Parcevall's theorem. 

Three-phase circuits. Star and triangular circuits. Three-phase sources and receivers. Multiphase symmetry. The symmetrical component method and its applications. Power in three-phase circuits.

Two-port elements. Equations for two-port elements. Two-port elements connections. Two-port element as a system for the transmission of signal and electricity. Differential and characteristic equations of Two-port elements.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture, problem lecture, discussion.
Exercises: calculating exercises, consultations.
Laboratory: laboratory exercises, working with the source document, working in groups.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: - exam - ability to solve tasks; Knowledge of laws, methods of description and analysis in the discussed scope. 

Exercises: pass 3 colokwium or a final colokwium of the ability to solve tasks. 

Laboratory: a condition of pass is to obtain positive grades from all laboratory exercises that are expected to be performed within the laboratory program. 

Composition of the final grade: lecture: 40% + laboratory: 30% + exercises: 30%

Literatura podstawowa

  1. Blackwell W.A., Grigsby L.L.: Introductory network theory, PWS Publishers, 1985
  2. Cichowska Z., Pasko M .: Tasks in theoretical electrical engineering. Script of Silesian University of Technology Gliwice 1994 (in polish).
  3. Cichowska Z., Pasko M .: Lectures in theoretical electrical engineering. Cz. I Basic sections. Cz. II sinusoidally variable currents. Silesian University of Technology Gliwice 1998 (in polish). 
  4. Mikołajuk K., Trzaska Z .: A set of theoretical electrotechnical assignments. PWN Warsaw 1976 (in polish).
  5. Osiowski J., Szabatin J .: Fundamentals of circuit theory. WNT Warszawa 1998 (in polish).
  6. Osowski S., Siwek K., Śmiałek M .: Circuit Theory. OWPW Warsaw 2013 (in polish).
  7. Siwczyński M .: Circuits and Signal Theory, cz. I. Electrical circuits. RWNT Zielona Góra 2002 (in polish).
  8. Kłosiński R., Chełchowska L., Chojnacki D., Rożnowski E., Siwczynska Z., Rożnowski E .: Instructions for laboratory exercises, unpublished materials, Zielona Góra 1988-2015 (in polish).

Literatura uzupełniająca

Oppenheim A.V., Willsky A.S., Nawab H.: Signals & Systems, Prentice Hall, 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 13:38)