SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of metrology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of metrology
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-FoM-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • to familiarize students with the basic issues of measurements theory and the system of measurements and standards
  • to familiarize students with methods and instruments for measuring selected electrical quantities and to make students aware of the limitations of their use
  • shaping skills in measurement results development and evaluation of measurement errors and uncertainties
  • acquainting with the metrological properties of measurment instruments
  • shaping skills in design of measurement instruments components

Wymagania wstępne

Mathematical analysis I, Mathematical basics of technique, Fundamentals of electrical engineering

Zakres tematyczny

Basic terms in metrology. Measurement scales and units of measure. Selected quantities standards.  Measurement methods and their accuracy. Method of direct and indirect comparison. Method of contraposition and replacement. Differential and zero metod. Compensation and tilting method.

Determining inaccuracy of measurement results.  Systematic errors, random and excessive.  Errors of a measurement method. Basic and additional errors of measurement instruments. Dynamic errors. Calculation of limit errors in direct and indirect measurements. Uncertainty of measurement. Uncertainty of type A, type B and type A and B.  Standard and extended uncertainty. Determining uncertainty in direct and indirect measurement.

General information about mathematical modeling of phenomena and objects. Parametric and non-parametric identification. Static and dynamic models. Point and field models. Concepts of inadequacy and inaccuracy.  Specifying model parameters by the least squares method. Tabular-graphical representation of a model.

Measurement signals. Classification and mathematical models of selected measurement signals. Characteristics of measurement instruments. Classification of measurement tools. Metrological structure of a measurement instrument. Basic metrological properties of measurement instruments.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture

Laboratory: laboratory exercises

Exercises: computational exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - a condition of passing is to obtain positive grades from written or oral tests conducted at least once in a semester.

Exercises - a condition of the pass is to obtain positive partial grades from examinations in the form proposed by the instructor.

Laboratory - a condition of the pass is to obtain positive grades from all laboratory exercises provided for under the laboratory program.

Components of the final grading = lecture: 34% + laboratory: 33% + exercises: 33%

Literatura podstawowa

  1. Tumanski S.: Principles of electrical measurement. Taylor & Francis, 2006
  2. Bhargawa S.C: Electrical measuring instruments and measurements. CRC Press, 2012

Literatura uzupełniająca

  1. Skubis T.: Fundamentals of measurement results metrological interpretation. Published by Silesian University of Technology, Gliwice, 2004 (in Polish)
  2. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 15:44)