SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Circuit theory II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Circuit theory II
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-CT02-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- familiarize students with the electrical circuit topology basis and circuit equations generation by using matrix of graph

- familiarize with classical approach for finding solutions of differential equations for analyze transient behaviour

- familiarize students with operator method for describe signals and circuits

- ability formation to analyze transient behaviour by classical and operator methods

Wymagania wstępne

Basis of electrical engineering, Circuit theory I, Mathematical analyses, Algebra, Physics

Zakres tematyczny

Electrical circuit topology basis. Electrical circuit structure. Incidence. Cycles and trees. Cycles and trees algorithms. Circuit cycles set – combination algorithms.  Independent cycle set. Marking cycles. Sections – generalized junctions. Algorithms for finding sections, independent sections set. Marking sections. Cuts for independent loops and making current equations for circuit. Cuts for independent sections and making voltage equations for circuit. Thévenin's theorem and its application.

Transient analyses, classical approach. Steady-state and transient behavior in electrical circuit. Differential equations for linear circuits. Algorithm for forming normalized differential equations of SLS circuit. State space method. Matrix exponentials. Aigenvalues and stability problem.

Transient analyses, symbolic method. Signals and circuits. Complex functions. Isomorphism of causal exponent functions and measurable complex functions. Connection with Laplace transform. Applications for transient analyses: commutation continuity and perturbation theories.

Metody kształcenia

Lecture, exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the main condition to get a pass  are sufficient marks in written Exam.

Practical training – the main condition to get a pass is scoring sufficient marks for all exercices.

Calculation of the final Grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

1. Bakshi U.A., A.V.Bakshi A.V. Circuit theory, Technical Publications, 2009

2. Mayergoyz Isaak, Lawson W. Basic Electric Circuit Theory. Academic press, 2012

3. Robert L. Boylestad. Introductory Circuit Analysis, Pearson, 2011

Literatura uzupełniająca

1. David K. ChengForeword By. Analysis of Linear Systems 01 Edition. Narosa Publishing House, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 13:38)