SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metrology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metrology
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-Metrol-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- To familiarize students with measurement methods and construction, principles of operation of analog and digital measuring instruments for selected electrical quantities

- Shaping among students skills in performing simple measurement tasks and developing and interpreting measurement results

- To familiarize with the classification, construction and characteristics of measurement systems

Wymagania wstępne

Fundamentals of electrical engineering, Fundamentals of electronics, Fundamentals of metrology

Zakres tematyczny

Analog, analog-to-digital and digital-to-analog signal processing. Principle of operation and metrological properties of basic analog function operators. Sampling and quantizing. Sample and hold, analog-to-digital and digital-to-analog converters.

Measurements of voltages and currents. Electronic voltmeters and digital voltmeters. Zero measurement method: Compensation measurement of voltage and current. Comparative methods.

Methods and systems for measuring resistance and impedance. Technical methods. DC and AC bridges methods. Transformer bridges. Unbalanced bridges.

Measurements of frequency, period, time and angle of phase shift. Analog and digital methods of measurement and period and frequency. Digital frequency meters and phase meter.

DC and AC power and energy measurements in single- and three-phase systems.

Principle of power and energy measurement. Electrodynamic wattmeter. Voltage and current measurement transformer. Electronic power measuring instruments. Measurement of active and reactive power in three-phase systems. Electronic  energy meters.

Registration of electrical signals. Analog and digital oscilloscope. Signal recorders for measuring signals.

Testing of electrotechnical materials, semiconductors and dielectrics. Measurement of the properties of magnetic materials.

Computer measuring systems. General characteristics of measuring systems. Types and configurations of computerized measuring systems. Basic functional blocks of computer measurement systems: measurement cards, intelligent sensors. Interfaces.

 

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture, problem lecture, discussion

Laboratory: working with source document, group work, laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the credit is given for obtaining positive grades in written tests carried out at leastonce a semester.

Laboratory – to receive a final passing grade stude nt has to receive positive grades in all laboratory exercises provided for in the laboratory syllabus.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

1.      Tumanski S.: Principles of electrical measurement. Taylor & Francis, 2006

2.      Bhargawa S.C: Electrical measuring instruments and measurements. CRC Press, 2012

3.      Vetelino J., Reghu A.: Introduction to sensors. CRC Press, 2010

4.      Fraden J.: Handbook of modern sensors. Springer, 2016.

Literatura uzupełniająca

1.      Skubis T.: Fundamentals of measurement results metrological interpretation. Published by Silesian University of Technology, Gliwice, 2004 (in Polish)

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 15:47)