SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Individual project - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Individual project
Kod przedmiotu 06.0-WE-ELEKTP-IP-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ
  • dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To acquaint students with the specifics and principles of the implementation of the engineering work.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Introduction to the preparation of a diploma thesis under the supervision of a promoter. Demonstrating knowledge of the subject, mastering the scientific literature in the subject matter. Ability to use sources and to link theoretical issues to practical issues and the application of scientific methods of work.

Metody kształcenia

Project: working with source document, discussion, consultation, project method.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Project: the passing condition is to obtain a positive evaluation of the project related to the subject of the field of study.
Components of the final evaluation: project: 100%

 

Literatura podstawowa

Literature is based on the subject matter of the master thesis.

Literatura uzupełniająca

1. Parija, S.C., Kate, Vikram, Thesis Writing for Master's and Ph.D. Program, Springer, 2018.

2. P. Paul Heppner, Mary J. Heppner, Writing and Publishing Your Thesis, Dissertation, and Research: A Guide for Students in the Helping Professions (Research, Statistics, & Program Evaluation), Thomson/Brooks/Cole, 2004.

3. Zaczyński D.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych I magisterskich, Wyd. Żak, Warszawa, 1995.

4. Opoka E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 20:08)