SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Industrial automation and programmable logic controllers - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Industrial automation and programmable logic controllers
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-IAPLC-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Jacek Kaniewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- familiarize students with the issues of automation and PLC controllers

- shaping basic skills in the design of industrial automation systems

- familiarize students with the PLC programming principles

Wymagania wstępne

Mathematical analysis, algebra, methods and programming techniques

Zakres tematyczny

Introduction. Basic terms. Control principles. Compensation principle. The principle of open regulation. The principle of feedback. The input-output description. Laplace transformations. Block diagrams and their transformation. Quality of regulation systems. Regulators. Proportional controller. Integrator. Proportional-integral controller. Differential controller. Proportional-differential controller. Proportional-integral-derivative controller. Inertia regulator. Proportional controller in the automatic control system. Integral regulator in the automatic regulation system. Saturation regulator. Asymmetrical regulators. Regulators with unidirectional output signal. Two-state and three-state controllers. Methods of selecting controller settings. Properties and parameters of industrial controllers. Sensors used in industrial automation. Safety systems in industrial automation systems and their elements. Safety relays and switches, mats, curtains and implementation rules. Positioning and synchronizing drives. Layout design. Designing industrial regulation systems. PLC controllers. Introduction. Construction and operation principies of PLC controllers. Programming of PLC controllers. Use of binary and analog inputs / outputs to control technological processes. The use of comparators in applications to control technological processes. The use of high-speed counters in applications for controlling technological processes. SIEMENS PLC controllers of the SIMATIC series (S7-1200). ALLEN BRADLEY, MITSUBISHI PLC controllers (FX series). Logic relays (Siemens logo, Alpha Mitsubishi). Visualization of industrial processes. Programming and servicing of HMI operator panels (KTP Basic Color Siemens, Beijer). Communication in distributed industrial systems with PLC controllers.

Metody kształcenia

Lecture: problem lecture, conventional lecture

Laboratory: laboratory exercises

Project: consultations

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - getting a positive grade from the exam

Laboratory - get positive grades from all lab exercises.

Project - getting positive partial evaluations from all project tasks

Composition of the final grade = lecture: 40% + laboratory: 30% + project: 30%

Literatura podstawowa

1. Farid Golnaraghi, Benjamin C. Kuo "Automatic Control Systems", John Wileys and sons, 2015

2.  Kaczorek T. "Teoria sterowania i systemów", WN PWN, Warszawa, 1993

Literatura uzupełniająca

1. Neal Babcock "Beginner’s Guide To PLC Programming. How to Program a PLC (Programmable Logic Controller)"

2. PLC operating and programming manuals available on manufacturers and distributors websites.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Jacek Kaniewski (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 10:32)